Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Освітні програми

Детальна інформація на сайті кафедри статистики, обліку та аудиту

 

 

Кафедрою статистики, обліку та аудиту підготовлені наступні освітні програми, за якими здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів:

1. «Бізнес-аналітика та міжнародна статистика» (спеціальність 051 «Економіка»)

2. «Економічна аналітика та статистика» (спеціальність 051 «Економіка»)

3. «Облік та оподаткування» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»)

 

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА

ТА МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА»

(спеціальність 051 «Економіка»)

Бізнес-аналітика та міжнародна статистика у своєму органічному зв’язку забезпечують не тільки наукове пізнання та пояснення сучасної економічної активності у глобалізованому світі, але й сприяють виявленню закономірностей розвитку цього світу для ухвалення оптимальних управлінських рішень.

 

Чому потрібно вивчати статистику?

 

Освітня програма, яка є інноваційною та не має аналогів в Україні, включає два рівні – бакалаврський та магістерський. Кафедра здійснює підготовку фахівців за бюджетні кошти та за контрактом. Передбачена денна та заочна форма.

 

БАКАЛАВРАТ

Мільйони людей бачили, як падають яблука, але тільки Ньютон запитав чому.

Бернард Барух

Освітня програма підготовки бакалаврів з економіки «Бізнес-аналітика та міжнародна статистика» орієнтована на підготовку економістів-аналітиків та практиків широкого профілю з поглибленим володінням сучасними новітніми методами аналізу великих масивів економічної інформації (Big Data), які вільно почуваються у Інтернет-середовищі.

Програма, зберігаючи принцип фундаментальності базової економічної підготовки (економічний аналіз, інвестування, бізнес-аналітика, основи міжнародного бізнесу, оподаткування тощо), доповнена дисциплінами, які посилюють її міждисциплінарний характер (психологія, конфліктологія, теорія ігор тощо) та забезпечують формування професійних компетентностей (візуалізація даних, міжнародні статистичні бази даних, міжнародна статистика, бізнес-планування, аналіз кон’юнктури ринків тощо).

Випускники, що освоїли програму, знайдуть застосування своїм знанням не тільки у бізнесових структурах (приватні фірми, малі підприємства, багатопрофільні корпорації, банківські установи, фондові компанії, філії та представництва міжнародних компаній, IT-структури) та в державних і недержавних некомерційних установах і організаціях (фінансові та статистичні органи, наукові установи, офіси міжурядових та неурядових організацій), але й будуть спроможні відкривати власний бізнес, у тому числі у сфері електронної комерції.

Інформація про конкурсну пропозицію  

МАГІСТРАТУРА

Саме те, як ви збираєте, організуєте і використовуєте інформацію, визначає, переможете ви чи програєте.

Білл Гейтс

Магістерська програма з економіки «Бізнес-аналітика та міжнародна статистика» орієнтована на подальшу професіоналізацію підготовки економістів-аналітиків та практиків з поглибленою спеціалізацією у обраних ними сферах майбутнього застосування набутих компетентностей (IT-технології, фінансові ринки, реальний сектор економіки тощо) на основі володіння сучасними новітніми методами аналізу великих масивів економічної інформації (Big Data) та посилення наукового кругозору і навичок наукових досліджень.

Програма, розвиваючи принцип фундаментальності економічної підготовки, доповнена дисциплінами, які посилюють її світоглядний характер (методологія наукових досліджень, теорія прийняття управлінських рішень, управління інвестиціями тощо) та забезпечують формування навичок, необхідних для професійного та наукового зростання, включаючи кар’єрне, а також можливість активної професійної наукової діяльності.

Випускники, що освоїли програму, знайдуть застосування своїм знанням не тільки на посадах, що відповідають сформованому професійному профілю, у комерційних структурах (приватні фірми, малі підприємства, корпоративний бізнес, комерційні банки, інвестиційні компанії, міжнародні компанії тощо), в державних органах (податкові, статистичні, органи місцевого самоврядування), недержавних некомерційних установах і організаціях (наукові установи, офіси міжурядових та неурядових організацій), але й будуть спроможні продовжувати навчання в аспірантурі і докторантурі.

Інформація про конкурсну пропозицію   ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА ТА СТАТИСТИКА»

(спеціальність 051 «Економіка»)

МАГІСТРАТУРА

Статистика – найголовніша із неточних наук

Едмон Гонкур

Магістерська програма з економіки «Економічна аналітика та статистика», зберігаючи принцип фундаментальності базової економічної підготовки, доповнена дисциплінами, які посилюють її прикладний характер та забезпечують формування у майбутніх фахівців навичок, затребуваних сучасним ринком праці.

Високий рівень професійної компетентності досягається завдяки оптимальному поєднанню глибокої теоретичної підготовки з ґрунтовними практичними навичками, які студенти отримують під час виробничої практики у реальних комерційних структурах, державних статистичних органах тощо. Аналітичні здібності майбутніх фахівців реалізуються ще під час навчання на завершальному етапі у вигляді підготовки кваліфікаційних робіт за тематикою, тісно пов’язаною з реальними економічними процесами у регіонах Україні.

Випускники, що засвоїли програми, знайдуть застосування своїм знанням:

- в державних і недержавних некомерційних установах і організаціях, таких як фінансові та статистичні органи, наукові установи, офіси міжурядових та неурядових організацій – саме на це зорієнтована програма «Економічна аналітика та статистика»;

- будуть спроможні відкривати власний бізнес, у тому числі у сфері електронної комерції;

- мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі і докторантурі.

Інформація про конкурсну пропозицію  

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ»

(спеціальність 071)

Бухгалтерський облік стоїть вище за всі науки і мистецтва, бо всі мають в ньому потребу, а він ні в кому не має потреби;

без бухгалтерського обліку світ був би не керованим і люди не змогли б розуміти один одного.

 Бартоломео де Солозано

 

Загальновідомо, що бухгалтерський облік є мовою бізнесу у всьому світі та його мистецтвом.

Облік забезпечує достовірною, об’єктивною, доречною та суттєвою інформацією про фінансовий стан і наслідки діяльності підприємства всіх користувачів: власників та керівників, акціонерів, інвесторів, органи державного управління та фіскального контролю, тощо.

Культура та етика ділової бізнес-спільноти передбачає повагу до інституту держави і культура оподаткування є її невід’ємною складовою, що набуває особливого сенсу  на шляху до євроінтеграції.

Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Але тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. До цих слів сьогодні вочевидь міг би приєднатись керівник кожного успішного підприємства. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють працівники обліково-аналітичного відділу, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі, процвітання своєї бізнес-структури і, водночас, порядні, відкриті, етичні взаємовідносини з фіскальними наглядовими структурами, повнокровне формування дохідної частини бюджетів всіх рівнів.

До податківця, окрім високопрофесійних вимог, висуваються ще й певні етичні вимоги. Етика працівника державних податкових органів тісно пов'язана з філософією, педагогікою, психологією, правом, що в достатньому обсязі вивчають студенти спеціальності «Облік і оподаткування» протягом навчання на початковому рівні підготовки.

В процесі навчання студенти засвоюють наступні дисципліни циклу професійної підготовки: фінансовий облік; економічний аналіз; аудит (теорія та методика аудиторських перевірок); податковий облік; управлінський облік; облік та оподаткування зовнішньоекономічної та інших видів діяльності; міжнародні стандарти  фінансової звітності; інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті; організація та методика податкового контролю.

Визначною рисою підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування» на кафедрі статистики, обліку та аудиту у ХНУ імені В.Н. Каразіна є те, що випускники кафедри мають всебічні знання і навички правильного сприйняття і тим більше практичного використання облікової та статистичної інформації, формулювання кваліфікованих висновків і порядкування обґрунтованих прогнозів. Знання економіста зі спеціальності «Облік і оподаткування» необхідні в області обліку, аудиту, державного контролю, менеджменту, маркетингу на всіх організаційних рівнях, у системі фінансів і банків, управлінських структурах тощо.

 Інформація про конкурсну пропозицію  МАГІСТРАТУРА

Дату виникнення світу здатні встановити лише бухгалтери.
Станіслав Єжи Лец

Магістерська програма  «Облік і оподаткування»  орієнтована на підготовку нової генерації фахівців у сфері обліку, аудиту та оподаткування, які будуть здатні здійснювати аналітичну, аудиторську, контрольно-ревізійну, науково-дослідну та практичну діяльність як на підприємствах різних форм власності так і в державних органах контролю.

В учбовому процесі активно використовується ситуаційне навчання студентів. Передбачена виробнича практика, переддипломна практика, які проводяться на підприємствах, бухгалтерських фірмах, в органах державного контролю.

Кафедра підтримує тісні ділові зв‘язки з підприємствами регіону, органами державного фіскального контролю та статистики.

Головною перевагою магістерської програми «Облік і оподаткування» є те, що фундамент отриманих знань стане підґрунтям можливості отримати в майбутньому професійні сертифікати в галузі аудиту, обліку та управління: CIMA – для фінансистів і управлінців вищої ланки; ACCA – для аудиторів, податківців, фінансистів та бухгалтерів; CIА – Міжнародна сертифікація для внутрішніх аудиторів.

 

Інформація про конкурсну пропозицію  


 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна