Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Диспипліни першого (бакалаврського) рівня

 

Digіtal-маркетинг

Event – маркетинг

HR менеджмент

Web-програмування

Адміністративне право

Актуарні розрахунки

Аналіз банківської діяльності

Аналіз бізнес-процесів

Аналіз господарської діяльності

Аналіз кон`юнктури ринку

Аналіз конкурентного середовища

Аналіз та візуалізація даних

Аналіз та прогнозування ринків

Аналітичний маркетинг

Антикризове управління

Аудит

Аудит у зарубіжних країнах

Аудит управлінської діяльності

Багатовимірний статистичний аналіз

Бізнес-аналітика-1

Бізнес-інформація

Бізнес-комунікації 

Бізнес-планування

Бізнес-статистика

Біржова діяльність  

Бренд комунікації

Бюджетна система

Бюджетний менеджмент, облік і звітність

Випадкові процеси в економіці

Виробничий менеджмент

Виставковий менеджмент

Візуалізація  та аналіз даних

Візуалізація бізнес-процесів

Візуалізація даних

Візуалізація та аналіз даних

Внутрішньогосподарський контроль підприємницької діяльності

Вступ до Data science

Вступ до аналізу Big data

Вступ до фаху

Глобальна економіка

Глобальна конкуренція

Глобальне лідерство

Глобальні проблеми світової економік

Господарське право

Державне антимонопольне регулювання

Державне регулювання економіки

Державне регулювання експортно-імпортних операцій

Дискретне моделювання

Діджиталізація та маркетингові стратегії у публічному управлінні

Ділова іноземна мова

Договірне право ЄС

Дослідження товарних ринків  

Друга іноземна мова

Е-бізнес та адміністрування

Економіка ділових центрів світу

Економіка та фінанси суб'єктів господарювання      

Економіко-математичні методи та моделі

Економічна безпека підприємництва

Економічна безпека підприємства

Економічне обґрунтування господарських рішень

Економічний аналіз за видами діяльності

Економічний ризик та методи його вимірювання

Економічні методи і моделі 

Електронна торгівля

Електронне самоврядування

Етика ділового спілкування

Європейська інтеграція 

Європейські організації та спільноти

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна торгівля

Зовнішньоекономічні страхові та кредитно-розрахункові операції

Івент менеджмент

Іміджологія

Інвестиційні стратегії ТНК

Інвестування

Інтелектуальна власність

Інтелектуальні системи аналізу даних

Інтернет-маркетинг

Інтернет-підприємництво

Інформатика для управлінців

Інформаційна політика та цифрові технології

Інформаційне забезпечення маркетинг

Інформаційне забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Інформаційний бізнес

Інформаційні системи і технології

Інформаційні системи і технології в управлінні

Інформаційні системи та технології в бізнесі

Інформаційні технології в бізнесі

Інфраструктура ринку товарів та послуг 

Інфраструктура товарного ринку

Історія фінансової думки

Казначейська справа

Кар’єрний консалтинг

Кількісні методи дослідження бізнесу

Комерціалізація інтелектуальної власності

Комерційне посередництво

Компаративістика національних податкових систем

Комп'ютерні мережі та телекомунікації

Контролінг

Конфліктологія

Копірайтинг

Корпоративна соціальна відповідальність

Корпоративні інформаційні системи

Креативний маркетинг 

Криптовалюти

Крос культурні комунікації в бізнесі 

Крос-культурний менеджмент

Культура ділового спілкування

Лідерство

Лідерство в глобальній економічній системі

Логістика

Маркетинг

Маркетинг послуг

Маркетинг промислового підприємства

Маркетинг фінансових установ

Маркетинг-менеджмент послуг

Маркетингова політика розподілу

Маркетинговий менеджмент

Менеджмент

Менеджмент банкрутства

Менеджмент міжнародних проєктів

Менеджмент персоналу

Менеджмент підприємницької діяльності 

Менеджмент послуг

Менеджмент продажів

Менеджмент проектів

Методи аналізу нечислової інформації

Методологія дослідження економічних систем

Методологія національного рахівництва

Митний менеджмент

Міжнародна економіка

Міжнародна економічна діяльність України в умовах глобалізації бізнесу

Міжнародна ціннісна конкуренція та глобальні тренди розвитку

Міжнародне договірне право

Міжнародне економічне право

Міжнародне підприємництво

Міжнародне право

Міжнародне публічне управління  

Міжнародний аудит

Міжнародний бізнес

Міжнародний маркетинг 

Міжнародні валютні операції

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні зв'язки 

Міжнародні інвестиції

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Міжнародні логістичні операції

Міжнародні організації 

Міжнародні системи баз даних

Міжнародні стратегії ТНК

Мікроекономічний аналіз

Моделі і методи прийняття рішень в обліку та оподаткуванні

Моделювання бізнес-процесів

Моделювання ланцюгів постачань

Нейронні мережі

Нечітка класифікація об`єктів

НР-менеджмент

Облік  і оподаткування 

Облік і аудит

Облік і звітність на підприємствах сфери послуг

Облік і оподаткування у торгівлі та громадському харчуванні

Облік та оподаткування за видами економічної діяльності

Облік у зарубіжних країнах

Оподаткування

Оподаткування ЗЕД

Оптимізаційні методи та моделі

Ораторське мистецтво та speech writing

Організаційна культура

Організаційна поведінка

Організаційне управління

Організація баз даних

Організація реклами та PR на міжнародних ринках

Організація стартапів

Організація статистичних спостережень

Організація статистичного моніторингу

Основи бізнес-операцій

Основи економічного моделювання

Основи ІКТ в бізнесі

Основи інфографіки

Основи ораторського мистецтва

Основи підприємництва

Основи соціально-економічного прогнозування

Особливості обліково-правового забезпечення в будівельних підприємствах

Оцінка ефективності бізнесу

Оцінка соціально-економічної ефективності управління

Парабанківська система

Парламентаризм

Переговори і медіація

Підприємницьке право

Підтримка рішень в аналізі та оподаткуванні

Планування та проєктування бізнес-процесів

Планування, стратегія та розвиток підприємництва

Податки у зарубіжних країнах

Податкова звітність

Податковий контроль

Податковий менеджмент

Подієвий маркетинг

Політекономія

Постнекласична економічна наука

Потенціал та розвиток підприємства

Правила ведення ділових переговорів

Право інтелектуальної власності

Правове регулювання ЗЕД

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Практикум з ведення переговорів

Прикладні задачі моделювання економічних процесів

Прогнозування глобальних трендів розвитку

Прогнозування соціально-економічних процесів

Програмне забезпечення управлінського обліку

Програмні оболонки і пакети

Проєктний аналіз 

Проєктний менеджмент 

Психологія лідерства

Психологія реклами

Психологія управління

Психологія управління та конфліктологія

Публічні фінанси

Регіонально-адміністративний менеджмент

Реклама та просування продукту

Репутаційний менеджмент  

Ризики в світовій економіці

Ризик-менеджмент

Ризикологія

Ризикоменеджмент

Риторика і презентація

Розвиток бізнес-структур

Самоменеджмент

Система керування контентом

Система метаданих

Система національних рахунків

Система управління персоналом

Системи національних рахунків

Системи управління ресурсами (ERP)

Сітьове планування

Соціальна відповідальність суб'єктів господарювання

Соціально-відповідальний маркетинг

Стандартизація та сертифікація

Статистика

Статистика оподаткування

Статистика ринків

Статистика ринку товарів та послуг

Статистика розвитку

Статистичні бази даних

Статистичні стандарти та класифікації

Стратегічний маркетинг

Страховий захист бізнесу

Страхові послуги

Сучасна платіжна система

Сучасні міжнародні стандарти та класифікації

Сучасні системи управління базами даних

Сучасні технології управління інформаційними ресурсами

Тайм-менеджмент

Теорія алгоритмів

Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі

Теорія масового обслуговування

Теорія масової комунікації

Теорія статистичних розв'язків

Теорія та практика міжнародного права

Транснаціоналізація світової економіки

Тренінг "Web-комунікації"

Тренінг "Виставковий менеджмент"

Тренінг "Дизайн мислення"

Тренінг "Електронний бізнес"

Тренінг "Інтернет-маркетинг"

Тренінг "Комерційне посередництво"

Тренінг "Лідерство"

Тренінг "Міжкультурне співробітництво"

Тренінг "Міжнародні контракти: укладання та технології здійснення"

Тренінг "Організація стартапів"

Тренінг "Підприємницькі проєкти"

Тренінг "Техніка продажів"

Тренінг "Психологія конфлікту"

Україна у системі світогосподарських зв'язків

Україна у системі сучасних економічних зв'язків

Управління брендом

Управління вартістю підприємства

Управління ефективністю бізнесу

Управління зовнішньоекономічними проєктами

Управління іміджем підприємства

Управління інфраструктурою

Управління кар'єрним розвитком персоналу

Управління конфліктами

Управління логістичними системами

Управління маркетингом

Управління міжнародними проєктами та програмами

Управління мотивацією та залученням персоналу

Управління персоналом

Управління підприємницькими проєктами

Управління підприємницькими ризиками

Управління ресурсами і витратами

Управління ризиками

Управління ризиками в маркетинг-менеджменті

Управління ризиками в менеджменті

Управління ризиками в підприємництві

Управління розподілом на підприємств

Управління складовими національного багатства

Управління територіальним розвитком

Управлінське консультувансня

Управлінський облік

Фінансовий облік та звітність

Фінанси і влада у МЕВ

Фінанси та кредит

Фінансова математика

Фінансова та статистична звітність підприємств

Фінансове посередництво

Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз маркетингу

Фінансовий менеджмент

Фінансові ринки  та інститути

Фінансово-економічна діагностика

Цивілізаційна специфіка сучасного глобального розвитку

Цифрова економіка

Цінні папери та фондовий ринок

Цінова політика

Ціноутворення

Якість, стандартизація та сертифікація

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна