Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Історія

З розвитком економічної науки та освіти в університеті пов’язана діяльність таких всесвітньо відомих особистостей, таких як Семен Кузнець – лауреат Нобелевської премії з економіки, Михайло Іванович Туган-Барановський, Євсєй Григорович Ліберман та багато інших.

 Економічний факультет було засновано у 1933 році у складі семи факультетів університету. Він був утворений на основі трьох кафедр: політичної економії, економічної політики та історичних дисциплін. Призначенням факультету на той час була підготовка висококваліфікованих кадрів викладачів політичної економії, економічної політики та наргоспобліку для вузів, технікумів та спеціальних шкіл Радянської України. На 1 липня 1934 року на факультеті нараховувалось 144 студенти; із них чоловіків – 81, жінок – 63. Щорічний набір студентів планувалося довести до 70 осіб.

У 1939 році економічний факультет працював під керівництвом проф. А.А. Воскресенського (декан економічного факультету з 1933 по 1937 рік). На чолі з проф. О.П. Мамалуєм (другий декан факультету – з 1937 по 1941 рік) економічний факультет подолав численні труднощі на шляху свого відродження, в тому числі різнопланові не завжди виправдані “реорганізації” та “реформи”, став крупним навчальним та науковим центром в Україні, де в той час вирішувались актуальні завдання розвитку культури, науки та народної освіти. За ці роки істотно зросла кількість навчальних та науково-дослідних установ, кафедр, лабораторій, кабінетів, бібліотек. Виросли викладацькі та студентські кадри, збагатилась матеріально-технічна і фінансова база університету. Майже половина професорсько-викладацького складу університету мала вчені ступені та звання.

Вперше було створено Вчену раду факультету, якій дозволено було приймати до захисту дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата економічних наук.

Після Великої Вітчизняної війни економічний факультет було відновлено весною 1945 року, але розпочав свою роботу раніше – з 1 квітня 1944 року. Саме з того часу до жовтня 1946 року деканом факультету був доцент Крандієвський С.І., а в жовтні 1946 року деканом економічного факультету було призначено учасника Великої Вітчизняної війни А.Н. Мірера.

На факультеті функціонували три кафедри: політичної економії (завідувач доцент О.П. Мамалуй); історії політичної економії (завідувач проф. Л.Я. Любимов); конкретної економіки, бухгалтерського обліку та статистики (завідувач проф. М.Б. Гуревич).

Тісна співпраця вчених факультету з робітниками промисловості та сільського господарства завжди була притаманна діяльності вчених факультету, про що писали газети того часу. Велике значення надавалося пропаганді економічної науки, популярним лекціям. Так, викладачі у 1949 році прочитали 26 лекцій в університеті, науково-дослідних установах, інститутах та на підприємствах міста. Серед них “Шляхи прискорення обігу оборотних засобів” (доц.. Є.Г. Ліберман); “Боротьба за дострокове виконання п’ятирічного плану відбудови та розвитку народного господарства” (доц. З.Л. Житницький) та ін. Розширювали свою діяльність також студентські наукові гуртки.

Із Ю.І. Тереховим історія факультету значно збагатилась. Він зробив багато для того, щоб економічний факультет зайняв почесне місце серед факультетів університету. Всі напрямки роботи факультету почали зводитися до однієї найважливішої мети: забезпеченню високої якості підготовки фахівців – кваліфікованих економістів, які мають глибокі теоретичні знання та практичні навички і здатні самостійно вирішувати відповідальні завдання підвищення ефективності виробництва.

1965 рік став роком великих змін у країні, особливо в економіці. Ці зміни потягнули за собою необхідність підготовки відповідних кадрів.

Реформи знайшли свій відбиток і на прийомі студентів. У серпні 1966 року на денне відділення було прийнято 120 студентів, на вечірнє відділення набір був збільшений до 80 осіб. Зросла і кількість викладачів. Усього по чотирьох кафедрах їх було 48 чоловік, у тому числі професорів та докторів наук – 5, кандидатів наук, доцентів – 25.

Істотні зміни відбулися в структурі факультету. У 1966 році було створено кафедру фінансів та кредиту, завідувачем якої був призначений доктор економічних наук, професор Верба П.І. Цій кафедрі у майбутні роки судилося відігравати ключову роль у підготовці фахівців-фінансистів, банкірів, податківців. Особливо важливу роль кафедра фінансів та кредиту відіграє у розвитку контрактної форми навчання, дистанційної та інтерактивної форми навчання студентів.

Крім кафедри фінансів та кредиту на економічному факультеті було відкрито також нові кафедри: економічних методів та обчислювальної техніки (завідувач доц. Л.Т. Моторний); кафедру економіки промисловості (завідувач проф. П.С. Мірошніков). У 1968 році було створено кафедру планування народного господарства, яку очолив доц. Терехов Ю.І., коли пішов з посади декана.

Разом із створенням нових кафедр йшла робота з обновлення вже існуючих: загально університетської кафедри політичної економії, статистики та обліку, радянської економіки. З’являються нові викладачі – В.В. Співакова, В.А. Смирнова, В.М. Лісовицький, Ю.Є. Звягінцев, Б.В. Поклонський, Є.Г. Атаманіченко, В.М. Селиванов та ін. За рахунок випускників аспірантури практично всіх кафедр з’явилось нове покоління викладачів – доцентів: С.О. Гласова, І.П. Гомозова, Е.М. Адаменко, А.В. Сивоконь, І.В. Семеняк, А.Б. Кац, М.П. Матряшин, С.Г. Кравченко.

Ці процеси відкриття нових кафедр продовжились і в 80–90-х роках, вони набули особливого розмаху з 2000 року.

На 01.09.2021 року на факультеті існують такі кафедри:

1) фінансів, банківської справи та страхування (керівник проф. Глущенко ОВ.В.);

2) статистики, обліку та аудиту (керівник проф. Соболєв В.М.);

3) економічної кібернетики та прикладної економіки (керівник проф. Меркулова Т.В.);

4) економіки та менеджменту (керівник проф. Дорошенко Г.О.);

5) маркетингу, менеджменту та підприємництва (керівник проф. Євтушенко В.А.);

 6) економічної теорії та економічних методів управління (керівник проф. Гриценко А.А.);

7) міжнародної економіки та світового господарства (керівник проф. Задорожний Г.В.);

8) математичних методів в економіці (керівник проф. Данич В.М.).


Також учбовий процес допомогає забезпечувати співробітники кафедри ділової іноземної мови та перекладу (керівник проф. Шевченко І.С.).

 Таким чином, маючи у своєму складі 8 кафедр, економічний факультет перетворився на один з найкрупніших факультетів університету.

На факультеті діє спеціалізована рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Спеціалізована вчена рада Д 64.051.01

По захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностю:
08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки».
 
Голова – член-кор. НАНУ, д.е.н., професор  Гриценко А.А.;
Заст. Голови - д.е.н.,  проф. Тютюнникова С. В.;
Вчений секретар - д.е.н., професор Соболєв В.М.


З 1999 року до серпня 2011 року обов’язки декана економічного факультету виконував Булаєнко Леонід Іванович, а починаючи з вересня 2011 року посаду декана  економічного факультету  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна займає  проф. Давидов Олександр Іванович.

На економічному факультеті підготовку бакалаврів та магістрів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький состав.

Учбово-методичну, науково-дослідну та виховну роботу на факультеті забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні кадри: 1 академік НАН України, 30 докторів наук, професорів; більше 70 кандидатів наук, доцентів. Середній вік викладачів складає 48 років.

Сьогодні на економічному факультеті за денної та заочної формами навчається більше 1700 студентів, а також близько 50 іноземних студентів. За усіма видами заочного навчання охоплено майже 500 студентів. Також навчається близько 20 аспірантів.

 

сіма видами заочного навчання охоплено майже 500 студентів.  
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна