Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Типові форми з організації навчального процесу

Забезпечення якості освіти

 

  Політика Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2017–2020 роки
  Стратегічні цілі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в сфері якості на 2017–2020 роки
  Цілі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2016/2017 навчальний рік
       Настанова з якості Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  Порядок проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю та здійснення коригувальних і запобіжних дій у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
  Порядок проведення перевірки дипломних робіт (проектів) студентів на наявність запозичень з інших документів

 

Приклади типових документів для студентів

  Положення про організацію навчального процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
  Навчальна карта студента (Форма № Н-2.04)
  Курсовий проект (робота) (Форма № Н-6.01)
       Направлення на практику (Форма № Н-7.02)
  Щоденник практики (Форма № Н-7.03)
  Повідомлення про прибуття студента на практику згідно з направленням (Форма № Н-7.04)
  Пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (Форма № Н-9.02)
  Завдання на дипломний проект (роботу) студенту (Форма № Н-9.01)
  Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
  Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

 

Приклади типових документів для викладачів

       Положення про організацію навчального процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
  Робочий навчальний план (Форма № Н-3.02)
  Журнал обліку роботи викладача (Форма № Н-4.07)
  Картка обліку направлень на роботу впускників (Форма № Н-2.06)
  Розподіл навчальної роботи в годинах (Форма № Н-4.03)
  Журнал взаємних і контрольних відвідувань занять науково-педагогічних (педагогічних) працівників кафедри, циклової комісії (Форма № Н-4.05)
  Звіт кафедри, циклової комісії про виконання навчальної роботи (Форма № Н-4.06)
  Угода на проведення практики студентів вищих навчальних закладів (Форма № Н-7.01)
  Завдання на дипломний проект (роботу) студенту (Форма № Н-9.01)
  Завдання на дипломний проект (роботу) студенту (Форма № Н-9.01)
  Подання голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (роботи) (Форма № Н-9.03)
  Програма нормативної навчальної дисципліни (Форма № Н-3.03)
  Протокол засідання Державної екзаменаційної комісії (Форма № Н-9.04)
  Протокол засідання державної екзаменаційної комісії щодо приймання державного екзамену (Форма № Н – 9.05)
  Заява для прийому на роботу викладача на умовах погодинної оплати (Форма № Н-10.01)
  Картка персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах погодинної оплати (Форма № Н-10.02)
  Табель оплати навчальної роботи з погодинного фонду (Форма № Н-10.03)
  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ, ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
  Положення про оцінювання педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  Положення про планування роботи, звітування й оцінювання науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
  Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Нормативні документи з технологій дистанційного навчання для викладачів і деканату

    Наказ та Положення про дистанційне навчання № 466 від 25.04.2013 р.

Положення про електронне (дистанційне) навчання в ХНУ імені В. Н. Каразіна

Положення про Центр дистанційногонавчання в ХНУ імені В. Н. Каразіна

Вимоги до структури дистанційного курсу

Рішення Вченої ради Університету від 26.05.2014 р. "Про роботу факультетів з організації дистанційного навчання"

Розпорядження № 0501-02 Про впорядкування роботи Центру ЕН
            Положення про визнання інформаційних веб-ресурсів системи електронного (дистанційного) навчання в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та їх окремих елементів як навчально-методичних праць та здійснення їх експертизи

 

Приклади типових документів для деканату

       Архів форм документів з підготовки кадрів
  Положення про організацію навчального процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
  Особова справа студента (Форма № Н-2.01)
  Журнал реєстрації виданих дипломів (Форма № Н-2.05)
  Журнал реєстрації відомостей і аркушів успішності студентів (Форма № Н-5.02)
  Аркуш успішності студента (Форма № Н-5.04)
  Журнал реєстрації видачі академічних довідок (Форма № Н-5.06)
  Довідка-виклик студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії (Форма № Н-8.01)
  Картка-запрошення студента вечірньої, заочної форми навчання на сесію без надання оплачуваної відпустки (Форма № Н-8.02)
  Довідка-виклик для виконання дипломного проекту (роботи) (Форма № Н-8.03)
  Відомості про рух контингенту студентів вищого навчального закладу за напрямами підготовки (спеціальностями) та формами навчання (Форма № Н-2.07)
  Журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень (Форма № Н-8.04)
  Журнал обліку рецензування індивідуальних завдань студентів вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання, екстернату (Форма № Н-8.05)
  Довідка-виклик для складання державних екзаменів (Форма № Н-8.09)
  Подання до затвердження голів державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем (Форма № Н-9.06)
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна