Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Історія кафедри

У своєму історичному розвитку кафедра економіки та менеджменту пройшла складний шлях. Спочатку існувала кафедра радянської економіки загальнонаукового факультету Харківського державного університету. У період 1963-1971 р. ця кафедра під керівництвом кандидата економічних наук, доцента Миколи Васильовича Адаменко здійснювала підготовку студентів за трьома спеціальностями: «Планування народного господарства», «Планування промисловості», «Товарознавство промислових і продовольчих товарів». У той час на кафедрі працювали професори, д.е.н. С. І. Крандієвський і П. С. Мірошников, 8 доцентів, к.е.н.: Є. Г. Атаманіченко, Є. І. Юдін, Є. Г. Войтухов, Б. В. Поклонський, В. І. Апальков, A. M. Ілишев, Ю. Д. Костін, П. Я, Шумський, викладач В. П. Бабич.

Далі був організований економічний факультет, і в 1967 році затверджений плановий набір студентів чисельністю 120 осіб. Підготовка та випуск фахівців велися за профілем двох спеціалізованих кафедр: «Планування народного господарства» та «Економіка промисловості». У процесі економічного розвитку висувалися нові підвищені вимоги до підготовки випускників. Результатом цього стало об'єднання вищевказаних кафедр та створення на їх базі єдиної кафедри «Планування народного господарства та економіки промисловості» (1981). До складу створеної кафедри увійшли провідні фахівці кафедри планування народного господарства: Є. Г. Атаманіченко, Л .І. Булаєнко, В. І. Любченко, В. К. Макєєва, В. А. Смирнова, Ю. І. Терехов і спеціалістів кафедри економіки промисловості: Е. М. Адаменко, В. П. Бабич, С. О. Гласова, І. П. Гомозова, А. Є. Захаров, В. Ф. Пуртов та ін.

Керував кафедрою «Планування народного господарства» та «Економіки промисловості» к.е.н., доцент Юрій Іванович Терехов, а з 1985 року - д.е.н., професор В. П. Бабич. Протягом майже 20 років кафедра готувала фахівців за спеціальностями «Планування промисловості», «Економічне і соціальне планування», за цією спеціальністю останній випуск був у 1999 році. Випускники направлялися на роботу на підприємства й організації за встановленим держзамовленням, працювали в районних, обласних та державних планових органах України та СРСР, а також зарубіжних країн.

Зміна економічної системи і перехід до ринку вимагав переорієнтації кадрового складу і структури кафедри. У зв'язку з цим в 1993 році була створена кафедра «Економіки, планування і прогнозування». З 1995 року розпочато підготовку студентів за спеціальностями «Адміністративний менеджмент» та «Менеджмент організацій». Ліцензійний набір - по 60 осіб на денну та заочну форми навчання.

У 1996 році в університеті на базі економічного факультету під керівництвом д.е.н., професора, академіка Української академії інформатики, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Петровича Бабича була створена кафедра «Економіки та менеджменту».

Складні роки перебудови всіх економічних систем охоплювали наукові інтереси викладачів кафедри на чолі із завідувачем кафедри економіки та менеджменту професора В. П. Бабича. У професійному сенсі багатогранна життєдіяльність В. П. Бабича включала кілька найважливіших особистісно-творчих якостей: економіста-організатора, економіста-дослідника, педагога, вихователя, консультанта. Тридцятирічний стаж керівництва кафедрою було збудовано на повній довірі, можливості розвиватися, досягати високих оціночних рейтингів. Постійні ділові контакти та творча співпраця з відомими українськими вченими-економістами, управлінцями практиками високого рангу дали можливість завести в освіту та науку менеджменту нові методи управління, всебічно вивчити специфіку формування історично нових для вітчизняного виробництва методів ринкового господарювання, розробки принципів раціонального регулювання національною економікою (1996 рік).

Очевидно, що створення та вдосконалення інноваційної інфраструктури української економіки було вкрай важливим елементом інноваційного середовища. З цією метою на базі кафедри у 2001 році було створено «Наукове товариство з вивчення спадщини М. І. Туган-Барановського» та почала функціонувати наукова школа під керівництвом професора В. П. Бабича. Науково-дослідні роботи, які проводилися за державним замовленням та госпрозрахунковими угодами охоплювали основні структурні компоненти інноваційної моделі національного господарства України за галузевими ознаками, розробку структурних елементів економічного механізму в процесі стратегічного управління.

За рахунок наукової та освітянської діяльності, проведення прикладних та фундаментальних розробок і досліджень за різними напрямами розвитку економіки відбувався процес трансферу знань у науку менеджмент. На базі кафедри функціонувала докторська спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій. Кожне засідання спецради ставало знаменитою подією у науковому житті не лише кафедри, факультету та університету, а й серед наукової еліти м. Харкова та України. Історія розвитку кафедри досягла високих результатів і признання не тільки на рубежі національної економіки, а і на міжнародному рівні. Дуже багато захищених дисертаційних робіт за різними елементами новизни, які було покладено в науку менеджменту.

Економічні зміни, що відбувалися в останнє десятиліття і, як вважалося, були започатковані науковою школою створеною на кафедрі економки та менеджменту з метою досягнення структурних змін в економіці відповідно до вимог сьогодення.

В 2016 році виконувачем обов’язків завідувача кафедри стала д.е.н., професорка Дорошенко Ганна Олександрівна, з 2021 року вона завідувач кафедри економіки та менеджменту. Під її керівництвом працює кафедра у складі: д.е.н., проф. О. В. Жадан, д.е.н., проф. Л. М. Матросова, д.е.н., проф. Д. В. Бабич, д.е.н., проф. В. Ю. Прокопенко, д.е.н., проф. Л. Л. Калініченко, д.е.н., проф. В. В. Сичова, д.е.н., проф. Л. В. Тєшева, к.е.н. доц. С. М. Бабич, к.е.н., доц. Г. І Заднєпровська, к.е.н. Я. В. Кононенко, к.е.н., доц. О. О. Крикун, к.е.н., доц. М. В. Максімова, к.е.н, доц. С. М. Нескородєв, к.е.н., доц., заступник декана економічного факультету з наукової та інноваційної роботи В. Ф. Пуртов, к.е.н., доц. І. О. Пєнська, к.держ.упр., доц. Т. О. Самофалова, к.е.н., доц. І. А. Тернова, к.е.н., доц. Г. О. Сукрушева, к.е.н., доц. В. Г. Штучний, к.пед.н., доцент А. М. Літвінова, к.е.н. О. А. Фрідман, інженер Л. В. Кречко, ст. лаборант М. В. Чужданова, ст. лаборант В. В. Шевченко.

Як кафедра функціонує і розвивається сьогодні? Колектив кафедри працює відповідно до Стратегії розвитку університету імені В. Н. Каразіна, проводиться систематична робота із забезпечення якості освітнього процесу, збільшення кадрового потенціалу, створення умов для плідної наукової роботи, розвитку інноваційної діяльності відповідно до завдань економічного факультету.

Кафедра має позитивні результати науково-інноваційної діяльності і роботи з комерціалізації результатів науково-дослідних робіт. На кафедрі ведеться одна госпрозрахункова тема на замовлення ТОВ «Видавництво «Ірис»: «Стратегічні орієнтири розвитку ринку поліграфічної продукції» та тема «Організаційно-управлінські аспекти та механізми модернізації національного господарства», №0121U110065 (без фінансування).

На кафедрі проводяться наукові та методичні семінари де обговорюються питання методичного забезпечення якості освіти.

Викладачі кафедри активно залучають здобувачів до наукової роботи, участі у міжнародних науково-практичних конференціях, написання конкурсних наукових робіт.

Науково-педагогічні працівники кафедри мають публікації у журналах, що реферуються системами SCOPUS або Web of Science, монографії, навчальні посібники, навчально-методичні посібники. Вони успішно поєднують навчальну, методичну наукову та виховну роботу.

Для покращення освітньої діяльності кафедрою під керівництвом професора Г. О. Дорошенко організовуються різні заходи із залученням стейкхолдерів, професійних коучів та тренерів: онлайн-вебінар «Криптовалюта: сучасні тренди та виклики» (д.е.н, професор Підхомний О. М.); лекція з проєктного менеджменту (співвласниця мережі кондитерських кав’ярень «Перша Цукерня Слобожанщини» Ольга Гонца); лекція на тему: «Управління територіальним розвитком крізь призму бюджетної децентралізації (на прикладі бюджету Харківської міської територіальної громади» (заступник директора Департаменту бюджету та фінансів, начальник управління фінансування Харківської міської ради Даудова Галина Володимирівна); за сприяння Gender Centre проведена лекція на тему: «16 днів проти насильства»; відео-лекція «Вікно в майбутнє: виклик INDUSTRIES 3.0, 4.0, 5.0» (директор НДІ економіки розвитку МОН та НАН України, керівник проєкту ЄС Жана Моне, доктор економічних наук, професор Мельника Л.Г.); вебінар «Якісно складене резюме – перший крок до успішного працевлаштування» (провідний фахівець з профорієнтації міського центру зайнятості Поставна Наталія); майстер-клас з ораторської майстерності (бізнес-тренер Дмитро Ляховецький); за сприянням компанії ПРО Технолоджі була проведена лекція присвячена питанням специфіки управлінського обігу та особливостей побудови процесу обліку операцій та розрахунку ефективності підприємств малого та середнього бізнесу; майстер-клас «Побудова бренду» (бізнес-тренер Лера Рума); відео-лекція «Головні тренди 2022 у бізнесі: як і навіщо формувати особистий та корпоративний бренд (бренд-менеджер міжнародного бренду Валерія Співак)»; лекція «Досвід створення власної маркетингової компанії OHANA: від ідеї до успішної агенції. Один день із життя маркетолога та SMM-спеціаліста» (засновниця маркетингового агентства OHANA Тетяна Беседовська). 

На сьогодні важливим принципом забезпечення якості вищої освіти є орієнтація на замовника, тобто здобувача вищої освіти. З цією метою проводяться зустрічі з потенційними та реальними роботодавцями. Стейкхолдери активно залучаються до обговорювання освітньо-професійних програм та отримання зворотного зв’язку, щодо якості підготовки випускників і актуальності дисциплін, що включено до навчальних планів. Також постійно проводиться робота з випускниками із залучення їх до навчального процесу, організовуються зустрічі з ними та надається інформація для оновлення сторінки «Кращі випускники» на кафедральному сайті.

 

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна