Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Абітурієнту

 

       Кафедра економіки та менеджменту сьогодні - це високопрофесійна команда спеціалістів, що поєднують у своїй діяльності інновації та кращі традиції ХНУ ім. В.Н. Каразіна, що знаходяться в постійному пошуку нових джерел і напрямків розвитку.

   


      

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ І ЛІДЕРСТВО»

 

1. Мета освітньої програми – Підготовка здобувачів вищої освіти, здатних здійснювати професійну діяльність на основі отриманих базових знань у сфері управління та адміністрування, формування ефективної системи менеджменту та розвиток лідерських якостей, а також навичок з прийняття та реалізації результативних управлінських рішень на засадах оволодіння системою компетентностей

2. Освітня програма націлена на набуття знань і навичок з виконання базових управлінських функцій за всіма напрямами діяльності організації, а також вмінь з формування команди та реалізації лідерських якостей, здатності кваліфіковано та креативно вирішувати нестандартні управлінські ситуації.

3. Програма націлена на поглиблене освоєння сучасного інструментарію менеджменту, розвиток особистого стилю лідерства та навичок роботи в команді для формування компетентних управлінців широкого профілю. Формування компетентностей спрямованих на розв’язання складних управлінських завдань та практичних ситуацій в організаціях.

4. Бакалавр менеджменту може обіймати первинні посади відповідно до Класифікатору професій ДК 003:2010 та виконувати роботу за фахом: управління первинними підрозділами або функціональними, а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління, та реалізація загальних адміністративних функцій управління.

5. Поєднання теоретичної підготовки студентів з практикою дозволить втілити знання концепцій та категорій з області менеджменту в практичну діяльність управління сучасними підприємствами, установами і організаціями та надати фахового досвіду використовувати сучасні інформаційні системи і технології та засоби комунікацій, які необхідні для здійснення управлінського процесу і вирішувати нестандартні управлінські проблеми, вміти ефективно управляти ресурсами, планувати і прогнозувати роботу організації, оволодіти засобами підвищення ефективності управління.

6. Проведення лекційних, практичних занять з використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, тренінгів, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді і приймати управлінські рішення.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію їх результатів, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах.

Здобуті знання закріплюються за допомогою тренінгів, імітаційної та виробничої практики, індивідуальних завдань, в тому числі контрольних, рефератів, презентацій.

Застосовуються сучасні технології дистанційного навчання. Також передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-leаrning за освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проєктна робота.

7. Студенти у ході навчання мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності у формі навчання за освітньо-професійними програмами кредитної або ступеневої академічної мобільності, мовного стажування, навчально-наукового стажування, практики, участі у літніх школах тощо. В рамках програми Еразмус+ студенти економічного факультету мають можливість поїхати навчатися до наступних іноземних ЗВО: Європейський Університет Віадріна (Франкфурт-на-Одері, Німеччина); Варшавський університет (Варшава, Польща); Вища школа економіки та суспільства (Людвігсхафен, Німеччина); Університет прикладних наук IMC (Кремс, Австрія); Університет Тарту (Тарту, Естонія); Університет Миколая Коперника (Торунь; Польща) та ін. За двосторонніми угодами про співпрацю студенти можуть навчатися за обміном в Познанському університеті економіки та бізнесу (Познань, Польща); Лодзькому університеті (Лодзь, Польща); Університеті Бокконі (Мілан, Італія); Університеті Клагенфурта (Австрія) тощо.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

BACHELOR'S PROGRAM "MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS"

(program in English)

 

1. The program provides the training of higher education seekers who are able to carry out professional activities based on the acquired basic knowledge in the field of management and administration of organizations, the formation of an effective management system at enterprises of various industries and all forms of ownership, as well as skills in making and implementing effective management decisions on the basis of mastering the competence system.

2. The educational program is aimed at acquiring knowledge and skills in the performance of management functions in all areas of the organization's activities, planning and forecasting, strategic and operational management, as well as skills in team formation and implementation of leadership qualities, the ability to competently solve non-standard management problems.

3. Specificity consists in performing professional and socio-industrial task, making complex economic calculations, managing specialists of a lower job level, making decisions. Formation of professional competence in the process of training regarding the ability to solve complex specialized tasks and practical problems in the organization using modern technologies and innovative management methods, conducting situational analysis and evaluating the effectiveness of organizational behavior.

4. After completing the program, the graduate can continue his studies in the master's degree, the bachelor of management can hold primary positions in accordance with the Classifier of Professions DK 003:2010 and perform work by specialty: management of primary divisions or functional, as well as independent organizations, which mostly do not have a management apparatus, and implementation of general administrative functions of management.

5. The combination of theoretical training of students with practice will make it possible to implement the knowledge of concepts and categories from the field of management into the practical management of modern enterprises, institutions and organizations and to provide professional experience in using modern information systems and technologies and means of communication, which are necessary for the implementation of the management process and to solve non-standard management problems, to be able to effectively manage resources, to plan and forecast the work of the organization, to master the means of increasing management efficiency.

6. Teaching and learning is implemented through lectures, practical classes using specialized software, seminar classes, solving situational tasks, using the case method, business games, trainings that develop leadership skills and the ability to work in a team and make management decisions.

Participation of higher education graduates in scientific work, which involves conducting research on current management problems, publishing their results, organizing round tables, competitions and Olympiads, approving the results at scientific conferences and seminars.

The acquired knowledge is consolidated with the help of trainings, simulation and production practice, individual tasks, including control, essays, presentations.

Modern distance learning technologies are used. Independent work with the possibility of consultations with the lecturer, e-learning by educational components, individual classes, group project work is also provided.

During their studies, students can undergo internships and participate in international projects under academic exchange programs (Erasmus Mundus, Campus France and Alliance France, Chevening, World Wide Studies, Visegrad Scholarship Program).

7. Individual academic mobility is implemented within the framework of inter-university agreements on the establishment of scientific and educational relations to meet the needs of the development of education and science.

During their studies, students have the opportunity to participate in academic mobility programs in the form of training under educational and professional programs of credit or degree academic mobility, language internship, educational and scientific internship, practice, participation in summer schools, etc. As part of the Erasmus+ program, students of the Faculty of Economics have the opportunity to study at the following foreign universities: Viadrina European University (Frankfurt-on-Oder, Germany); Warsaw University (Warsaw, Poland); Higher School of Economics and Society (Ludwigshafen, Germany); IMC University of Applied Sciences (Krems, Austria); University of Tartu (Tartu, Estonia); Nicolaus Copernicus University (Toruń; Poland) and others. Under bilateral cooperation agreements, students can study on exchange at the Poznań University of Economics and Business (Poznań, Poland); Lodz University (Lodz, Poland); Bocconi University (Milan, Italy); University of Klagenfurt (Austria), etc.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

 

1. Мета освітньої програми полягає в формуванні необхідних компетентностей у сфері організаційно-управлінської, виробничо-економічної, інформаційно-аналітичної діяльності організацій. Програма «Менеджмент організацій» направлена на підготовку фахівців з глибокими міждисциплінарними знаннями, практичними навичками, здатних приймати управлінські рішення у всіх сферах економіки та бізнесу.

2. Освітньо-професійна програма направлена на набуття компетенцій у сфері управління, організації, аналітиці та адмініструванні сучасних підприємств, прибуткових та неприбуткових організацій і установ.

3. Особливістю програми є розвиток навичок наукового пошуку та форсування практичних навичок розв’язання складних управлінських ситуацій у рамках науково-практичного семінару та переддипломної практики у провідних установах та організаціях.

4. Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за Класифікатором професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об'єкта діяльності: менеджер (управитель); директор відділення; директор (начальник, інший керівник) підприємства, об’єднання організацій; керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст; генеральний менеджер (управитель); директор комерційний.

5. Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду щодо вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів; встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробки і реалізації відповідних стратегій та планів; здатності до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; здатності до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; навичок формування та демонстрації лідерських якостей; здатності розробляти проєкти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатності використовувати психологічні технології роботи з персоналом; здатності аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатності до управління організацією, її змінами.

6. Студентоцентроване та компетентностно - орієнтоване навчання.  Викладання проводиться у вигляді: лекційних, практичних занять з використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, авторських тренінгів провідних фахівців з управління, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді та приймати управлінські рішення.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, участь у круглих столах, конкурсах та олімпіадах, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах. Виконання індивідуальних завдань, в тому числі контрольних робіт, рефератів, презентацій, завдань з науково-практичного семінару та переддипломної практик.

Передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-leаrning, зарахування результатів неформальної освіти, індивідуальні заняття, групова проєктна робота.

Здобувачі вищої освіти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічної мобільності.

7. Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських     відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. На основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

1. Мета програми полягає в формуванні необхідних компетентностей у сфері організаційно-управлінської, виробничо-економічної, інформаційно-аналітичної діяльності.

2. Програма «Адміністративний менеджмент» націлена на підготовку управлінців вищої кваліфікації, бажаючих побудувати успішну кар’єру у сфері державного управління, в громадських організаціях, бізнес-структурах та закладах охорони здоров’я, здатних ефективно управляти організаціями в сфері охорони здоров'я, приймати стратегічні рішення та впроваджувати інноваційні підходи для підвищення якості медичних послуг.

Підготовка магістрів за освітноь-професійною програмою «Адміністративний менеджмент» здійснюється українською та англійською мовою.

3. Особливістю програми є її науковий, експериментальний та проєктний характер. Дозволяє формувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом композиціонування вибіркових освітніх компонентів наступних освітніх треків: професійний, digital, soft skills.

Ця програма передбачає можливість розвитку спеціалізованих управлінських здібностей у фахівців медичної галузі шляхом запровадження циклу вибіркових освітніх компонентів. Для викладання професійно орієнтованих дисциплін залучаються практикуючі спеціалісти медичної галузі, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю. Це дає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички через імітаційну практику, що має експериментальний характер, а також переддипломну практику в провідних установах та організаціях. Студенти розвивають здатність вирішувати складні завдання в різних функціональних сферах управління, досягаючи ефекту синергії.

4. Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт Класифікатором професій  ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

5. Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду щодо вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів; встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробки і реалізації відповідних стратегій та планів; здатності до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; здатності до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; навичок формування та демонстрації лідерських якостей; здатності розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатності використовувати психологічні технології роботи з персоналом. здатності аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатності до управління організацією, її змінами.

6. Студентоцентроване та компетентностно-орієноване навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекційних, практичних занять з використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, авторських тренінгів провідних фахівців з управління, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді та приймати управлінські рішення.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах. Виконання індивідуальних завдань, в тому числі контрольних робіт, рефератів, презентацій, завдань з імітаційної та переддипломної практик.

Застосовуються інноваційні технології електронного навчання.

Передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-leаrning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проєктна робота.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france и Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

7. Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

 МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Мета програми полягає в формуванні необхідних компетентностей підприємця і проактивного менеджера нового типу, здатного створювати і розвивати бізнес в умовах динамічної і непередбачуваної мінливої ситуації. Програма спрямована на забезпечення формування та розвитку підприємницьких та управлінських компетенцій, необхідних для успішної роботи на менеджерських посадах сучасних організацій будь-якого рівня і для ефективного підприємництва.

2. Освітньо-професійна програма «Бізнес-менеджмент» зосереджена на підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі управління бізнесом, які володіють комплексними знаннями та навичками для ефективного управління компаніями та проєктами в різних секторах економіки.

3. Особливістю програми є фокусування на інноваціях в управлінні та бізнесі, що дозволяє здобувачам вищої освіти розуміти і впроваджувати сучасні стратегії розвитку організацій. Обов’язковою умовою є проходження переддипломної практики з акцентом на сучасні технології управління в провідних установах, організаціях чи відділах. Програма дозволяє формувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом композиціонування вибіркових освітніх компонентів наступних освітніх треків: професійного, digital, soft skills. У здобувачів вищої освіти є можливість обрати дисципліни вибіркового блоку «Менеджмент в IT». Цей блок акцентує увагу на особливостях управління проєктами в галузі інформаційних технологій, використанні технологій для досягнення бізнес-цілей, аналізі впливу інноваційних технологій на стратегічне планування підприємства і прийняття управлінських рішень.

4. Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за Класифікатором професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

5. Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду щодо вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів; встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробки і реалізації відповідних стратегій та планів; здатності до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; здатності до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; навичок формування та демонстрації лідерських якостей; здатності розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатності використовувати психологічні технології роботи з персоналом. здатності аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатності до управління організацією, її змінами.

6. Студентоцентроване та компетентностно-орієноване навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекційних, практичних занять з використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, авторських тренінгів провідних фахівців з управління, що розвивають лідерські здібності, уміння працювати в команді та приймати управлінські рішення.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах. Виконання індивідуальних завдань, в тому числі контрольних робіт, рефератів, презентацій, завдань з науково-практичного семінару та переддипломної практик.

Застосовуються інноваційні технології електронного навчання.

Передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-leаrning, зарахування результатів неформальної освіти, індивідуальні заняття, групова проєктна робота.

Здобувачі вищої освіти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічної мобільності.

7. Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

МАГІСТЕРСЬКА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ»

 

1. Мета програми полягає в підготовці компетентних і конкурентоздатних фахівців у галузі менеджменту та підприємництва, здатних здійснювати інноваційну підприємницьку та управлінську діяльність в організаціях всіх форм власності; вирішувати комплексні проблеми в умовах невизначеності, а також забезпечувати подальший розвиток наукового знання.

2. Основний фокус програми полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних генерувати креативні ідеї та впроваджувати інновації, розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем для досягнення сталого розвитку в умовах невизначеності.

3. Особливістю програми є формування та розвиток креативного мислення та здійснення здобувачами освіти дослідницької діяльності в галузі підприємництва та менеджменту. Приділено значну увагу вивченню інноваційних моделей бізнесу та їх застосування в практиці, міжнародних стандартів в галузі інноваційного підприємництва та менеджменту. Програма носить міждисциплінарний характер та дає можливість навчання іноземною мовою.

4. Випускники магістратури можуть здійснювати організаційну, педагогічну й підприємницьку діяльність на посаді виконавців або керівників у закладах освіти, міжнародних місіях та організаціях, міжнародних службах апарату управління різного рівня. Магістри мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. Випускники можуть влаштуватися на посади за Класифікатором професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

5. Викладання студентоцентроване, проблемне, компетентнісно спрямоване на основі застосування традиційних та інноваційних освітніх технологій і методів навчання (розв’язання проблемних ситуацій, робота в майстер майнд групах, метод case-study, метод проєктів, гейміфікація, майндмепінг, складання кар’єрного портфоліо, цифрові технології тощо).  Магістранти залучаються до виконання різних видів навчальної, квазіпрофесійної, навчально-дослідницької й науково-дослідницької діяльності в галузі менеджменту та підприємництва.

6. Здобувачі вищої освіти набувають інтегральної компетентності, а саме здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту, у галузі підприємництва та торгівлі або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.

7. У контексті європейської інтеграції України набуває актуальності питання відповідності обсягу ОНП європейським стандартам надання освітніх послуг на магістерському рівні вищої освіти. Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки.

Повоєнне відновлення економіки України буде базуватися на інноваційному та креативному типі розвитку. Процес творчості в сфері менеджменту та підприємництва пов'язаний з постійною динамікою та коригування цілей, пошуком оптимальних інноваційних варіантів, оцінкою співвідношення цілей, засобів та результатів роботи. Освітньо-наукова програма: розвиває креативність здобувачів; відшліфовує здатність до наукового обґрунтування управлінських рішень та пошуку альтернативних варіантів розвитку; формує навики використання новітніх інструментів управління.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

Знайти нас можна:

Instagram

Facebook

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна