Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Абітурієнту

 

       Кафедра економіки та менеджменту сьогодні - це високопрофесійна команда спеціалістів, що поєднують у своїй діяльності інновації та кращі традиції ХНУ ім. В.Н. Каразіна, що знаходяться в постійному пошуку нових джерел і напрямків розвитку.

   


      

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

 

1. Програма забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти, здатних здійснювати професійну діяльність на основі отриманих базових знань у сфері управління та адміністрування організаціями й умінь з формування ефективної системи менеджменту на підприємствах різних галузей та усіх форм власності, а також навичок з прийняття та реалізації результативних управлінських рішень на засадах оволодіння системою компетентностей.

2. Освітня програма націлена на набуття знань і навичок з виконання управлінських функцій за всіма напрямами діяльності організації, планування та прогнозування, стратегічного та оперативного управління нею, а також вмінь з формування команди та реалізації лідерських якостей, здатності кваліфіковано вирішувати нестандартні управлінські проблеми.

3. Програма спрямована на підготовку здобувачів вищої освіти, здатних забезпечити ефективне функціонування суб’єктів господарювання в сучасних умовах, їх конкурентоспроможність на національному та міжнародних рівнях. Програма реалізується в активному науково-дослідницькому середовищі відповідно до запитів потенційних стейкхолдерів.

4. Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також обіймати первинні посади за професійними назвами робіт за Класифікатором професій ДК 003:2010.

5. Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичної дозволяє втілити знання концепцій та категорій з галузі менеджменту в практичну площину управління сучасними підприємствами, установами і організаціями та надає досвіду використання сучасних інформаційних системи і технології та засобів комунікацій, які необхідні для здійснення управлінського процесу та вирішення нестандартних управлінських проблем з ефективного управління ресурсами, планування і прогнозування, підвищення ефективності управління.

6. Викладання та навчання реалізується через проведення лекційних, практичних занять з використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, тренінгів, що розвивають лідерські здібності, уміння працювати в команді та приймати управлінські рішення. Навчальним планом передбачоно виконання індивідуальних завдань, в тому числі контрольних та курсових робіт, рефератів, презентацій, завдань з виробничої та навчальної практики. Застосовуються інноваційні технології електронного навчання.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france и Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

7. Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ»

 

1. Мета освітньої програми – підготовка менеджерів, здатних забезпечувати реалізацію бізнес-процесів і вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі щодо проведення причинно-наслідкового аналізу й оцінки результатів побудови процесу виробництва, постачання та реалізації, формування бізнес-потоків, визначенні потреб у персоналі, устаткуванні, засобах вимірювання, інформації, матеріалах і інших ресурсах та шляхів їх задоволення, задля досягнення бажаного результату.

2. Освітня програма націлена на набуття знань і навичок в області управління бізнес-процесами та умінь застосовувати принципи, форми і методи управління, які перебувають в постійному розвитку та орієнтована на пошук підходів щодо забезпечення якості діяльності організації в цілому.

3. Програма націлена на підготовку сучасних менеджерів, підприємців, ініціативних фахівців здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі. Програма реалізується в активному науково-дослідницькому середовищі відповідно до запитів потенційних стейкхолдерів.

4. Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також обіймати первинні посади за професійними назвами робіт за Класифікатором професій ДК 003:2010.

5. Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду впровадження інноваційних ідей заснованих на концепції управління бізнес-процесами організації дозволяє забезпечити своєчасне виявлення факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; застосовувати наукові засади синергетики, мережевого менедженту та бенчмаркінгу; впроваджувати систему менеджменту якості; формувати зв’язки із зацікавленими групами та системи зворотнього зв’язку; створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; планувати та оцінювати роботу, забезпечувати її якість; мотивувати персонал організації.

6. Викладання та навчання реалізується завдяки класичній технологій навчання з паралельним активним використанням інноваційних методів, що розвивають професійні компетенції менеджера: інтерактивні освітні технології, проектні роботи, кейс-завданням. Для отримання прикладних знань з окремих проблем менеджменту використовуються мастер-класи, тренінги, відкриті семінари спеціалістів з економіки  та менеджменту. Активно застосовуються інформаційно-комунікаційних технології, на практиці освоюються спеціалізовані комп’ютерні програми, необхідні менеджеру для повсякденної роботи. Навчальним планом передбачено виконання індивідуальних завдань, в тому числі контрольних та курсових робіт, рефератів, презентацій, завдань з виробничої та навчальної практики.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій робот передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france и Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

7. Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

 

1. Мета освітньої програми полягає в формуванні необхідних компетентностей у сфері організаційно-управлінської, виробничо-економічної, інформаційно-аналітичної діяльності організацій. Програма націлена на підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей.

2. Освітньо-професійна програма направлена на підготовку фахівців з глибокими міждисциплінарними знаннями, практичними навичками, здатних приймати управлінські рішення у всіх сферах економіки та бізнесу.

3. Особливістю програми є проходження імітаційної практики, що має експериментальний характер та переддипломної практики в провідних установах та організаціях. Здатність вирішувати складні завдання в різних функціональних сферах управління, досягаючи при цьому ефекту синергії.

4. Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт Класифікатором професій  ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

5. Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду щодо вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів; встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробки і реалізації відповідних стратегій та планів; здатності до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; здатності до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; навичок формування та демонстрації лідерських якостей; здатності розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатності використовувати психологічні технології роботи з персоналом. здатності аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатності до управління організацією, її змінами.

6. Студентоцентроване та компетентностно-орієноване навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекційних, практичних занять з використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, авторських тренінгів провідних фахівців з управління, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді та приймати управлінські рішення.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах. Виконання індивідуальних завдань, в тому числі контрольних робіт, рефератів, презентацій, завдань з імітаційної та переддипломної практик.

Застосовуються інноваційні технології електронного навчання.

Передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-leаrning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проектна робота.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france и Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

7. Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

 МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

1. Мета освітньої програми полягає в формуванні необхідних компетентностей у сфері організаційно-управлінської, виробничо-економічної, інформаційно-аналітичної діяльності. Програма націлена на підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей.

2. Програма «Адміністративний менеджмент» націлена на підготовку управлінців вищої кваліфікації, бажаючих побудувати успішну кар’єру у сфері державного управління, в громадських організаціях та бізнес-структурах.

3. Особливістю програми є проходження імітаційної практики, що має експериментальний характер та переддипломної практики в провідних установах та організаціях. Здатність вирішувати складні завдання в різних функціональних сферах управління, досягаючи при цьому ефекту синергії.

4. Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт Класифікатором професій  ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

5. Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду щодо вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів; встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробки і реалізації відповідних стратегій та планів; здатності до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; здатності до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; навичок формування та демонстрації лідерських якостей; здатності розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатності використовувати психологічні технології роботи з персоналом. здатності аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатності до управління організацією, її змінами.

6. Студентоцентроване та компетентностно-орієноване навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекційних, практичних занять з використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, авторських тренінгів провідних фахівців з управління, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді та приймати управлінські рішення.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах. Виконання індивідуальних завдань, в тому числі контрольних робіт, рефератів, презентацій, завдань з імітаційної та переддипломної практик.

Застосовуються інноваційні технології електронного навчання.

Передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-leаrning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проектна робота.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france и Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

7. Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ»

 

1. Мета освітньої програми полягає в формуванні необхідних компетентностей у сфері організаційно-управлінської, виробничо-економічної, інформаційно-аналітичної діяльності. Програма націлена на підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей.

2. Програма «Бізнес-менеджмент» спрямована на підготовку до професійної діяльності у сфері управління бізнесом крізь призму формування та реалізацію перспективних бізнес-проектів.

3. Особливістю програми є проходження імітаційної практики, що має експериментальний характер та переддипломної практики в провідних установах та організаціях. Здатність вирішувати складні завдання в різних функціональних сферах управління, досягаючи при цьому ефекту синергії.

4. Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за Класифікатором професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

5. Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду щодо вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів; встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробки і реалізації відповідних стратегій та планів; здатності до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; здатності до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; навичок формування та демонстрації лідерських якостей; здатності розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатності використовувати психологічні технології роботи з персоналом. здатності аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатності до управління організацією, її змінами.

6. Студентоцентроване та компетентностно-орієноване навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекційних, практичних занять з використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, авторських тренінгів провідних фахівців з управління, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді та приймати управлінські рішення.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах. Виконання індивідуальних завдань, в тому числі контрольних робіт, рефератів, презентацій, завдань з імітаційної та переддипломної практик.

Застосовуються інноваційні технології електронного навчання.

Передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-leаrning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проектна робота.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france и Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

7. Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у рамках між університетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

Знайти нас можна:

Instagram

Facebook

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна