Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Інформаційне забезпечення

Методичні матеріали в системі Moodle Каразінського університету

Інформація про дисципліни  ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня 

Навчальна дисципліна

Курс Moodle

Спеціальні

матеріально-технічні та інформаційні засоби

 

Глобальні проблеми сучасності

https://moodle.karazin.ua/enrol/index.php?id=4943

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

LMS Moodle

Методологія та організація наукових досліджень

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4944

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

LMS Moodle

Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4629 

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

LMS Moodle

Стратегічне управління ефективністю розвитку підприємництва

https://moodle.karazin.ua/enrol/index.php?id=4715

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

LMS Moodle

Управління підприємницькими проєктами та програмами

https://moodle.karazin.ua/enrol/index.php?id=4109

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

LMS Moodle

Microsoft Project

Інноваційний менеджмент і венчурне підприємництво

https://moodle.karazin.ua/enrol/index.php?id=3915

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

LMS Moodle

Програмне забезпечення управлінських рішень у підприємництві

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4948

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Word

Canva

LMS Moodle

MindMeister

Програмни комплекс Marketing Analytic, який складається з модулів: Portfolio, Predictor, Conjoint

Creatio (Terrasoft bpm’online)

Бітрікс 24

Організація та розвиток біржової діяльності

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4713

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

LMS Moodle

Конкурентоспроможність підприємницьких структур

https://moodle.karazin.ua/enrol/index.php?id=4715

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

LMS Moodle

Маркетинг у підприємницькій діяльності

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4951

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

LMS Moodle

Управління вартістю підприємства

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4952

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

LMS Moodle

Стажування з фаху (без відриву)

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5006

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

LMS Moodle

Переддипломна практика

https://moodle.karazin.ua/enrol/index.php?id=2915

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

Програмни комплекс Marketing Analytic, який складається з модулів: Portfolio, Predictor, Conjoint

Creatio (Terrasoft bpm’online)

Бітрікс 24

MindMeister

Microsoft Project

Виконання кваліфікаційної роботи магістра

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5007

Мультимедійний проектор

Комп’ютер

Програмне забезпечення:

MS Office: Power Point, Word, Excel

Програмни комплекс Marketing Analytic, який складається з модулів: Portfolio, Predictor, Conjoint

Creatio (Terrasoft bpm’online)

Бітрікс 24

MindMeister

Microsoft Project

 

Методичні матеріали розміщено на сайті кафедри: https://karazinmmved.wixsite.com/mmzed

Навчальна література із фондів ЦНБ (електронна адреса)*

* рекомендована викладачами кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва  для самостійної роботи студентів  з навчальних дисциплін для студентів спеціальностей «Маркетинг», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

Державне та регіональне управління

 1. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / [С. І. Архієреєв, О. О. Демьохіна, В. А. Євтушенко, Д. А. Козуб, В. І. Удодова, Т. В. Рябова, Л. І. Шана, Н. В. Шибаєва, К. Шимпф]; за ред. Архієреєва С. І., Решетняк Н. Б. – Харків: НТУ «ХПИ», 2004. – 190 с.
 2. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / [С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф.Куценко та ін.]. – К. : КНЕУ, 2000. – 316 с.
 3. Мочерний С. В. Економічна теорія. Посібник для студентів вузів / С. В. Мочерний. – К. : Академія, 2002. – 653 с.
 4. Самюельсон П. Макроекономіка. / Пол А. Самюельсон, Вільям Д. Нордгауз / [наукова редакція перекладу С. Панчишина]. – К. : Основи, 1998. – 676 с.
 5. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник / Д. М. Стеченко. – К. : МАУП, 2000. –176 с.
 6. Ткач А. А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія. Навчальний посібник / А. А. Ткач. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.

Інфраструктура товарного ринку

 1. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку : навч. посіб. / А.С.Савощенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 336 с.
 2. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку / М.І.Бєлявцев, Л.В.Шестопалова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

Інформаційні системи та технології в маркетингу, інформаційні системи в менеджменті, виробнича практика з систем інформаційних технологій управління

 1. Балдин К. В. Информационные системы в экономике / К. В. Балдин. – М.: ИТК "Дашков и Ко", 2009. – 394 с.
 2. Грехов А. М. Електронний бiзнес (Е-комерцiя) / А. М. Грехов. – К.: Кондор, 2008. – 301 с.
 3. Иган Д. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе взаимоотношений / Д.Иган. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 363 с.
 4. Костяев Р.А. Бизнес в Интернете: финансы, маркетинг, планирование / Р. А. Костяев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 656 с.
 5. Литовченко I. Л. Iнтернет-маркетинг / I. Л. Литовченко. – К.: Центр учбової лiтератури, 2008. – 182 с.
 6. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: Учеб. Пособие / И. К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
 7. Методы сбора и использования маркетинговой информации: [учебно-практич. пособие] / Б.Е. Токарев. – М.: Юристъ, 2001. – 256 с.
 8. Оксанич А. П.  Iнформацiйнi системи i технологiї маркетингу / А. П. Оксанич. – К.: Професiонал, 2008. – 318 с.
 9. Чучка I. М. Iнтерактивний маркетинг / I. М. Чучка. – К.: Кондор, 2009. – 121 с.

Історія маркетингу

 1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. — СПб.: Питер-Ком, 2006. — 896 с.
 2. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с франц. – СПб; Наука, 2006. – 589 с. 
 3. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус та ін.: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л. С. Макарова. 4-те вид. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2009. – 648 с.

Європейська інтеграція

 1. Матвеевский Ю.А. Интеграционные процессы в Западной Европе : учеб.пособие / Ю.А. Матвеевский. – М. 2001. – 150 с.
 2. Журкин В.В. Европейский Союз: внешняя политика, безопасность, оборона / В.В. Журкин. – М., 1998. – 132 с.
 3. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция / В.Г. Шемятенков. - М., 2003. –400 с.
 4. Сиджански Д. Федералистское будущее Европы: От Европейского сообщества до Европейского Союза / Д. Сиджански. – М., 1998. – 420 с.

Комерційна діяльність посередницьких підприємств, маркетингова політика розподілу

 1. Маркетинг: підручник / В. Руделіус та ін. – К.: Навч.-метод. центр Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2009. – 648 с.
 2. Євтушенко В. А. Маркетингова політика розподілу. Матеріали до самостійної підготовки студентів (для студентів спеціальності 7.050108 «Маркетинг»). – Х.: ХНУ, 2008. – 65 с.
 3. Балабанова Л. В. Маркетинговий аудит системи збуту. – К.: Професіонал, 2004. – 287 с.
 4. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – Спб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2002. – 544 с.
 5. Завгородняя А. В., Ямпольская Д. О. Маркетинговое планирование. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с.
 6. Ланкастер Дж. Организация сбыта: пер. с англ. – Минск: Амалфея, 2003. – 380 с.
 7. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 248 с.
 8. Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу: пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 717 с.
 9. Штерн Л. Маркетинговые каналы: пер. с англ. – К.: Вильямс, 2002. – 621 с.

Контролінг

 1. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 318 с.
 2. Андронова А.К. Оперативный контроллинг: Учебное пособие / А.К. Андронова, Е.Д. Печатного. – М.: Издательство «Дело и сервис» , 2006. –160 с.
 3. Анискин Ю.П. Планирование и контроллинг: Учеб. пособ. специальности «Менеджмент организации» / Ю.П. Анискин, А.М. Павлова. – 2-е изд. М.: Омега-Л, 2005. – 280 с.
 4. Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 160 с.
 5. Попова Л.В., Исакова Р.Е., Головина Т.А. Контроллинг: Учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003. – 192 с.
 6. Контроллинг / Швиданенко Г.О. 2008
 7. Методология контроллинга и практика управления крупным промышленным предприятием / Дедов о.А..-2008

Корпоративне управління 

 1. Євтушевський, Володимир Андрiйович Корпоративне управлiння : Пiдручник : / Євтушевський, Володимир Андрiйович . - К. : Знання, 2006 . - 406 с.
 2. Пуртов, Володимир Федорович Корпоративне управлiння : пiдручник для вузiв : / Пуртов, Володимир Федорович, Третяк, Вiкторiя Павлiвна, Кудiнова, Марина Михайлiвна . - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2011 . - 363 с.
 3. Козаченко, Анна Владимировна Корпоративное управление : Учебник для вузов : / Козаченко, Анна Владимировна, Воронкова, Алла Эженовна . - К. : Либра, 2004 - Библиогр.: с.325-328 ( 95 назв.).
 4. Довгань, Людмила Євгенiвна Корпоративне управлiння : навчальний посiбник для вузiв : / Довгань, Людмила Євгенiвна, Пастухова, Валентина Володимирiвна, Савчук, Людмила Миколаївна . - К. : Кондор, 2007 . - 178 с.

Крос-культурний менеджмент

 1. Холден Дж. Найджел. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента / Н. Дж. Холден ; пер. с англ. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 384 с.
 2. Діловий етикет у міжнародному бізнесі / Снітинський В.В.-2009

Логістика 

 1. Бауэрсокс, Доналд Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок : перевод с : англ. / Бауэрсокс, Доналд Дж., Клосс, Дейвид Дж., Барышникова, Н.Н., Пинскер, Б.С., Сергеев, В.И. . - 2-е изд.. - М. : Олимп-Бизнес, 2005 . - 639 с.
 2. Крикавський, Євген Васильович Логiстика. Для економiстiв : Пiдручник для вузiв : / Крикавський, Євген Васильович . - Львiв : Видавництво НУ "Львiвська полiтехнiка", 2004 . - 447 с.
 3. Семененко, Анатолий Иванович Логистика. Основы теории : Учебник для вузов : / Семененко, Анатолий Иванович, Сергеев, Владимир Иванович . - СПб. : Союз, 2001 . - 544 с.
 4. Сергеев, В.И. Логистика в бизнесе : Учебник : / Сергеев, В.И. . - М. : ИНФРА-М, 2001 . - 607 с.

Методологія та організація наукових досліджень 

 1. Цехмiстрова, Галина Степанiвна Методологiя наукових дослiджень : навчальний посiбник для вузiв : / Цехмiстрова, Галина Степанiвна . - К. : Слово, 2008 . - 278 с.
 2. Крушельницька, Ольга Володимирiвна Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень : навчальний посiбник для вузiв : / Крушельницька, Ольга Володимирiвна . - К. : Кондор, 2006 . - 205 с.
 3. Макогон, Юрiй Володимирович Основи наукових дослiджень в економiцi : навчальний посiбник : / Макогон, Юрiй Володимирович, Пилипенко, Валерiя Валерiївна . - 2-е вид.. - Донецьк : Альфа-прес, 2007 . - 143 с.
 4. Єрiна, Антонiна Михайлiвна Методологiя наукових дослiджень : Навчальний посiбник для вузiв : / Єрiна, Антонiна Михайлiвна, Захожай, Валерiй Борисович, Єрiн, Д.Л. . - К. : Центр навчальної лiтератури, 2004 . - 212 с.

Маркетингова політика комунікацій

 1. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посібник / Т.І.Лук’янець. – К.: КНЕУ, 2000. – 380 с.
 2. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга : учебник / Е.В.Ромат. – К. : Студцентр, 2008. – 608 с.

Маркетинговий менеджмент

 1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц] / А. В. Войчак. — К.: КНЕУ, 2000. — 100 с.
 2. Маркетинг: [підручник] / В. Руделіус та ін.: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л. С. Макарова. 4-те вид. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2009. – 648 с.
 3. Семеняк И.В. Стратегический маркетинг: [учебное пособие] / И. В. Семеняк. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2007. – 304 с.
 4. Щербань В. М. Маркетинговий менеджмент : [навчальний посiбник для вузiв] / Володимир Миколайович Щербань. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006 . – 222 с.
 5. Крюков А.Ф. Управление маркетингом : [Учеб. пособие для вузов] / А.Ф. Крюков. – М.: КноРус, 2005. – 368 с.
 6. Моисеева Н. К. Управление маркетингом: Теория, практика, информационные технологии : [Учеб. пособие для вузов]  / Нина Константиновна Моисеева, Марина Викторовна Конышева. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 303 с.
 7. Маркетинговий менеджмент: [навчальний посiбник для вузiв] / [I. В. Балабанова, А. В. Балабаниць,  Т.I.Алчева, О.К. Воробйова, Л. В.Балабанова]. – [3-тє вид., перероб. i доп.]. – К.: Знання, 2004. – 354  с.

Міжнародна статистика

 1. Башкатов Б.И. Практикум по международной экономической статистике.—М.: Издательство «Дело и сервис», 2000.—176 с.
 2. Моторин Р.М. Міжнародна економічна статистика: Підручник. –К.: КНЕУ, 2004.—324 с.
 3. Сиденко А.В., Матвеева В.М. Международная статистика: Учебник. –2 –е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2000. – 256 с.

Маркетингова товарна політика

 1. Балабанова ,Л.В., Бриндіна О.А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Монографія /Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна; Донецьк :ДонДУЕТ, 2006, 230 с.
 2. Ілляшенко ,С. М. Маркетингова товарна політика: Підруч. [для вищ. навч. закл.]/С.М.Ілляшенко Суми :Університетська книга, 2005. -231 c.
 3. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 156 с.
 4.  Маркетинг: Підручник / В. Руделіус та ін.: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л. С. Макарова. 4-те вид. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2009. – 648 с.
 5. Семеняк И.В. Общий курс маркетинга: Учеб пособие. – Х.: Кн. реклам. агентство "РА", 2000. – 344 с.

Маркетингова цінова політика

 1. Бєлявцев, Михайло Iванович Маркетингова цiнова полiтика : Навчальний посiбник для вузiв : / Бєлявцев, Михайло Iванович, Петенко, I.В., Прозорова, I.В. . - К. : Центр навчальної лiтератури, 2005 . - 330 с.
 2. Дугiна, Свiтлана Iванiвна Маркетингова цiнова полiтика : Навч.-метод. посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни : / Дугiна, Свiтлана Iванiвна . - К. : КНЕУ, 2002 . - 359 с.
 3. Корiнєв, Валентин Леонiдович Маркетингова цiнова полiтика : навчальний посiбник для вузiв : / Корiнєв, Валентин Леонiдович, Корецький, М.Х., Дацiй, Олександр Iванович, Гуманiтарний унiверситет "Запорiзький iнститут державного та мунiципального управлiння" . - К. : ЦУЛ, 2007 . - 199 с.
 4. Липсиц, Игорь Владимирович Коммерческое ценообразование : Учебник для ун-тов и программ МВА. Сб. деловых ситуаций. Тесты : / Липсиц, Игорь Владимирович . - 2-е изд., доп. и испр.. - М. : БЕК, 2001 . - 576 с.

Маркетингові дослідження

 1. Полторак, Володимир Абрамович Маркетинговi дослiдження : навчальний посiбник для вузiв : / Полторак, Володимир Абрамович, Днiпропетровський унiверситет економiки та права . - К. : Центр навчальної лiтератури, 2003 . - 387 с.
 2. Черчилль, Гилберт А. Маркетинговые исследования : перевод с : англ. / Черчилль, Гилберт А., Амид, Н., Бородина, С., Габенов, Н., Крылова, И.В. . - СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2002 . - 748 с.
 3. Зозулев, Александр Викторович Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика : учебное пособие для вузов : / Зозулев, Александр Викторович, Солнцев, Сергей Алексеевич . - М. : Рыбари ; К. : Знання, 2008 . - 643 с.
 4. Божук, Светлана Геннадьевна Маркетинговые исследования : / Божук, Светлана Геннадьевна, Ковалик, Лариса Николаевна . - СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2003 . - 298 с.

Міжнародний бізнес

 1. Международный бизнес / Прозоровский С.А.-2007
 2. Мировая экономика и международний бизнес /Аникин О.Б. -2007
 3. Міжнародний бізнес Кредісов А.І. -2007
 4. Богачев В.І. Экономическая теория рыночных отношений: основы бизнеса. Международные экономические отношения -2003
 5. Діловий етикет у міжнародному бізнесі Снітинський В.В.-2009

Міжнародний маркетинг

 1. Азарян Е.М. Международный маркетинг.—2-е изд. – Харьков: НВФ „Студцентр”, 2001. – 202 с.
 2. Алексунин В.А. Гунара Л.Н. Международный маркетинг. – М.: Экономика, —2005. —212 с.
 3. Багиев Г.Л. Международный маркетинг: Учебник для вузов. – СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2001. – 512 с.
 4. Лисица Н.М. Международный маркетинг. – К.:--2006.--183 с.
 5. Васильев Международный маркетинг: Учеб. пособие для вузов / Васильев, Ибрагимов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 199 с.
 6. Перцовский Н.И. Международный маркетинг: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 239 с.
 7. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом: НАвч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 132 с.
 8. Черномаз П.А. Международный маркетинг: теория, методология, практика: Учеб. пособие для вузов. – Х.: Харьковский ин-т управления. – 2008. – 143 с.
 9. Алексунин В. А. Международный маркетинг / В. А. Алексунин, Л. Н. Гунара. – М. : Дашков и К, 2005. - 159 с
 10. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг : теорія та господарські ситуації: навчальний посібник- 2 – ге вид., переробл. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2007. – 152 с
 11. Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг. – Л.: В-во НУ Львівська політехніка, 2004.—148 с.
 12. Новошинсько Л. В. Міжнародний маркетинг. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.—176 с.
 13. Черенков В.И. Международный маркетинг. – СПб.:СПб ЧВЭСЭП, 2003.—846 с.
 14. Міжнародний маркетинг. Корінєв В.Л-2011

Міжнародні економічні відносини

 1. Мiжнароднi економiчнi вiдносини : навчальний посiбник для вузiв : / Володимир Iванович Романчиков и Iрина Олександрiвна Романенко . - К. : Центр учбової лiтератури, 2008 . - 253 с.
 2. Мiжнароднi економiчнi вiдносини : навчальний посiбник : / Олександр Самiйлович Передрiй . - 4-те вид., перероб. i доп.. - К. : Знання, 2008 . - 263 с.
 3. Мiжнароднi економiчнi вiдносини: аналiз стану, реалiї i проблеми : навчальний посiбник для вузiв : / Г.А. Семенов, М.О. Панкова и А.Г. Семенов . - 2-ге вид., перероб. i доп.. - К. : Центр навчальної лiтератури, 2006 . - 231 с
 4. Міжнароднп економіка та міжнароднi економiчнi вiдносини : практикум  / В. В. Козик. –2006.
 5. Мiжнароднi економiчнi вiдносини : Навч. посiбник : / Василь Васильович Козик, Людмила Архипiвна Панкова и Наталiя Борисiвна Даниленко . - 3-є вид., перероб.i доп.. - К. : Знання-Прес, 2002 . - 406 с
 6. Мiжнароднi економiчнi вiдносини : Навч. посiбник для вузiв : / Олександр Самiйлович Передрiй . - 3-є вид., перероб. i доп.. - К. : Центр навчальної лiтератури, 2006 . - 274 с.
 7. Международные экономические отношения  Учебник для вузов : / Валерий Евгеньевич Рыбалкин. - М. : ЮНИТИ, 2000 . - 497 с.
 8. Международные экономические отношения : Учебник для вузов : / Валерий Евгеньевич Рыбалкин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003 . - 519 с.
 9. Липов В. В. Практикум для студентів з навчальної дисципліни: «Міжнародні економічні відносини»: тести, практичні та ситуаційні завдання-2008.
 10. Международные экономические отношения : Учебник : / Борис Михайлович Смитиенко,. - М. : ИНФРА-М, 2005 . - 511 с
 11. Международные экономические отношения : учебник для вузов : / А.В. Аникин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Проспект, 2008 . - 644 с.
 12. Мировая экономика и международные экономические отношения: в 2 ч. Ч.1 : учебник для вузов : / Р И Хасбулатов . - М. : Гардарики, 2006 .
 13. Мировая экономика и международные экономические отношения: в 2 ч. Ч.2 : учебник для вузов : / Р. И. Хасбулатов . - М. : Гардарики, 2006 .
 14. Мировое хозяйство и международные экономические отношения : Учебное пособие : / А.П. Голиков,  2003 . - 431 с.
 15. Международные экономические отношения : Учебник для вузов : / Е. Ф. Авдокушин . - М. : Экономистъ, 2004 . - 366 с.
 16. Мiжнароднi економiчнi вiдносини: iсторiя : пiдручник для вузiв : / А. С. Фiлiпенко . - К. : Либiдь, 2006 . - 389 с.
 17. Мiжнароднi економiчнi вiдносини -Волоснікова Н.М.-2010
 18. Мiжнароднi економiчнi вiдносини-Фомішин С.В.-2010
 19. Мiжнароднi економiчнi вiдносини- Горбач Л.М –2010
 20. Мiжнароднi економiчнi вiдносини -Бахчеванова Н.В. -2010

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності   

 1. Таможенно-тарифное регулирование  внешнеэкономической деятельности . Свинухов В.Г.-2004
 2. Митне регулювання Голомовзий В.М-2004
 3. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні/ Науменко В.П.-2006
 4. Митне оформлення товарів та транспортних засобів / Шершун А.А.-2007

Міжнародні розрахунково-кредитні і валютні операції

 1. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Пясецька та ін..; За аг. Ред.. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с. 
 2. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 616 с.  
 3. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «львівська політехніка», 2004. – 244 с.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 1. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Деміур, 2003. — 296 с.
 2. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 172 с.
 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник / Під ред. І.В. Багрової. — К.: Центр навч. л-ри, 2004. — 580 с.
 4. Кириченко А. А. та ін. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. — К.: ЦНЛ, 2009. — 468 с.
 5. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб. — К.: Центр навч. л-ри, 2004. — 377 с.
 6. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 463 с.

CRM-системи

 1. Андерсон К. Менеджмент, ориентированный на потребителя: CRM-технологии как основа новых отношений с клиентом / К. Андерсон, К. Керр. – ИнтерЭксперт,  2003. -   270 с.
 2. Пейн Э. Руководство по CRM. Путь к совершенствованию менеджмента клиентов / Э. Пейн. – Гревцов Паблишер, 2007. – 272 с.

Теорія організацій

 1. Монастирський Г. Л. Теорiя органiзацiї : навчальний посiбник  / Григорiй Леонардович Монастирський. – К.: Знання, 2008 . – 319 с.
 2. Иванова Т. Ю. Теория организации : Краткий курс : Учебное пособие для вузов / Татьяна Юрьевна Иванова, Владимир Иванович Приходько.  –  СПб ; М.; Х.; Минск: Питер, 2004 . – 269 с.
 3. Мильнер Б. З. Теория организации : Учебник для вузов  / Борис Захарович Мильнер.  – 5-е изд., перераб. и доп.. – М.: ИНФРА-М, 2005 . – 720 с.
 4. Рогожин С. В. Теория организации : Учеб.пособие / Сергей Викторович Рогожин, Татьяна Вадимовна Рогожина. – М.: Экзамен, 2002 . – 319 с.

Організація учбового процесу

 1. Виховання студентської молоді: нормативні документи. На допомогу кураторам. Випуск 1/Укладачі: Яворовська Л.,  Маркова Т.О., Дядик Н.Г. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна , 2009. – 68 с.
 2. Адаптація університетської освіти до вимог Болонського процесу: Інформаційно-аналітичні матеріали. Випуск 2./Укладачі: Холін Ю.В., Маркова Т.О., Камишнікова Р.Ф. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006 . – 92 с.
 3. Образование и учебный процесс: Справочное пособие для студентов специальности «Маркетинг» Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина / И.В. Семеняк, С.В. Оберемок, А.В. Катаев. – Харьков: Издатель Оберемок В., 2005. – 92 с. 
 4. Самостійна робота – потужний засіб сучасної освіти і виховання Калашник Н.Г., 2005

Організація підприємницької діяльності

 1. Рахман М.С. Основи підприємництва: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 167 с.
 2. Должанський І.З., Загорна Т.О. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури. – 2009р., - 384 с.
 3. Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – 5-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. – 864 с. 
 4. Косич М. Як скласти бізнес-план – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2010. – 352 с.

Операційний менеджмент

 1. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент: Принципы и практика: перевод с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 319 с.
 2. Курочкин А. С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 144 с.
 3. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: Підручник / За ред. проф. О. Л. Яременка. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 416 с.
 4. Чейз Ричард Б., Эквилайн Николас Дж., Якобс Роберт Ф. Производственный и операционный менеджмент: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 704 с.

Організація праці менеджера

 1. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера : підручник. – 2-ге видання / Л.В.Балабанова, О.В.Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 416 с.
 2. Данюк В. М. Організація праці менеджера : навч. посіб. / В.М.Данюк. – К.: КНЕУ, 2006. – 276 с.

Основи зовнішньоекономічної діяльності

 1. Гребельник, О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності.- 2004. - 432 с.
 2. Пазуха, М. Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення): навчально-методичний посібник / М.Д. Пазуха. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 230 с.
 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / М. І. Дідківський. - К. : Знання, 2006.
 4. Макогон, Ю. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібник / Ю. В. Макогон, - 2006.
 5. Рум’янцев, А. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посібник / А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева. – К. : Центр навчальної літератури, 2004.
 6. Торгова, Л. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності / Л. В. Торгова. - 2007..
 7. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності– Дахно І.І.–2009
 8. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності– Матвеєв М.Е. -2008
 9. Основи зовнішньоекономічної діяльності –Зінь. Е.А.—200

Промисловий маркетинг

 1. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2006. – 336 с.
 2. Маркетинг: підручник / В. Руделіус та ін. – К.: Навч.-метод. центр Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2009. – 648 с.
 3. Маркетинг: ситуаційні вправи. – К.: Навч.-метод. центр Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2004. – 504 с.
 4. Промисловий маркетинг / Під ред. О.О. Шубіна. – К.: НВФ “Студцентр”, 2007. – 431 с.
 5. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: Підручник. – К.: “Іван Федоров”, 2008. – 400 с.
 6. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 560 с.
 7. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – К.: Знання, 2001. – 294 с.
 8. Костерин А. Г. Практика сегментирования рынка. – СПб.: Питер, 2002. – 284 с.

Програмне забезпечення маркетингових рішень

 1. Балдин К. В. Информационные системы в экономике / К. В. Балдин. – М.: ИТК "Дашков и Ко", 2009. – 394 с.
 2. Петренко В. Р. Iнформацiйнi системи i технологiї маркетингу / В. Р. Петренко. – К.:  Професiонал, 2008. – 455 с.

Поведінка споживачів

 1. Алешина, И.В. Поведение потребителей : Учеб. пособие для вузов : / Алешина, И.В. . - М. : Фаир-Пресс, 1999 . - 376 с.
 2. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус та ін.: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л. С. Макарова. 4-те вид. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2009. – 648 с.
 3. Поведiнка споживачiв:конспект лекцiй : для студентiв вузiв : / Коллект. автор, Прокопенко, О.В., Троян, Марiя Юрiївна . - Суми : Видавництво Сумського унiверситету, 2007 . - 133 с.
 4. Прокопенко, Ольга Володимирiвна Поведiнка споживачiв : навчальний посiбник для вузiв : / Прокопенко, Ольга Володимирiвна, Троян, Марiя Юрiївна . - К. : ЦУЛ, 2008 . - 175 с
 5. Соломон, Майкл Р. Поведение потребителей: Искусство и наука побеждать на рынке : перевод с : англ. / Соломон, Майкл Р., Момот, В.Е. . - К. : ДиаСофт, 2003 . - 777 с
 6.  Энджел, Д.Ф. Поведение потребителей : перевод с : англ. / Энджел, Д.Ф., Блэкуэлл, Р.Д., Миниард, П.У., Принцев, Т., др. . - СПб. : Питер, 1999 . - 759 с

Рекламний менеджмент

 1. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. / Т.І.Лук’янець. – К.: КНЕУ, 2003. – 440 с.
 2. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга : учебник / Е.В.Ромат. – К.: Студцентр, 2008. – 608 с.

Статистика міжнародного ринку товарів та послуг

 1. Рождественська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. Посібник.-К. : КНЕУ, 2005
 2. Мазаракі А.А.світовий ринок товарів та послуг у 2 ч. Ч. 1–2008
 3. Мазаракі А.А.світовий ринок товарів та послуг у 2 ч. Ч. 2–2008
 4. Статистика ринку товарів та послуг Крамченко Л. І–2006
 5. Башкатов Б.И. Практикум по международной экономической статистике.—М.: Издательство «Дело и сервис», 2000.—176 с.
 6. Моторин Р.М. Міжнародна економічна статистика: Підручник. –К.: КНЕУ, 2004.—324 с.
 7. Сиденко А.В., Матвеева В.М. Международная статистика: Учебник. –2 –е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2000. – 256 с.
 8. Стандартизація та сертифікація товарів та послуг Кириченко Л.С.–2008

Статистика (ОТС)

 1. Захожай В.Б. Практикум з основ статистики –2001
 2. Лугинін О.Е,Статистика – 2005 / 2007.
 3. Єріна А.М. Статистика–2002
 4. Уманець, Т. В. Статистика. –2003

Статистика СЭС

 1. Практикум із статистики / Мармоза А.Т. -2009
 2. Статистика для економістів / Моторин Р.М.–2009
 3. Статистика /Щурик Р.М. – 2009
 4. Статистика от теории к практике / Просянюк Н.А.–2008
 5. Статистика в малюнках та схемах Акімова О.В.–2007

Статистика ринку товарів та послуг

 1. Рождественська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. Посібник.-К. : КНЕУ, 2005
 2. Мазаракі А.А.світовий ринок товарів та послуг у 2 ч. Ч. 1–2008
 3. Мазаракі А.А.світовий ринок товарів та послуг у 2 ч. Ч. 2–2008
 4. Статистика ринку товарів та послуг Крамченко Л. І–2006
 5. Стандартизація та сертифікація тоіварів та послуг Кириченко Л.С.–2008

Стратегічний менеджмент

 1. Альтшулер И. Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа. Инструменты, проблемы, ситуации / Игорь Григорьевич Альтшулер. – М.; СПб.: Вершина, 2006. – 230 с.
 2. Довгань Л. Є. Стратегiчне управлiння : [навчальний посiбник для вузів] / Людмила Євгенiвна Довгань, Юрiй Васильович Каракай, Лiна Петрiвна Артеменко. – 2-ге  вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 439 с.
 3. Головко Т. В. Стратегічний аналіз: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / Т. В. Головко, С. В. Сагова [за ред. д-ра екон. наук, проф. М.В. Кужельного]. — К.: КНЕУ, 2002. — 198 с
 4. Стратегический менеджмент: Теория и практика: [учебное пособие для вузов] / А. Т. Зуб. — M. : Аспект Пресс, 2002. — 415 с.
 5. Сич А. М. Стратегiчний аналiз : [навчальний посiбник для вузів]  / Альберт Маркович Сич, Олена Вiталiївна Пилипенко, Микола Савович Стасишен. – К.: Каравела, 2010. – 303 с.
 6. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: [підручник] / Шершньова З. Є — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

Стандартизація і сертифікація

 1. Антонов, Геннадий Андреевич Стандартизация и сертификация продукции : Учеб.пособие : / Антонов, Геннадий Андреевич . - СПб. : Издательство СПбУЭФ, 1992 . - 119 с
 2. Гончаров, Анатолий Артемьевич Метрология, стандартизация и сертификация : Учебное пособие для вузов : / Гончаров, Анатолий Артемьевич, Копылов, Виктор Дмитриевич . - 2-е изд., стереотип.. - М. : Academia, 2005 . - 240 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование : Строительство) Библиогр.:с.236-237 (42 назв.)
 3. Кириченко, Людмила Сергiївна Стандартизацiя i сертифiкацiя товарiв та послуг : пiдручник : / Кириченко, Людмила Сергiївна, Самойленко, Антонiна Анатолiївна . - Х. : Ранок, 2008 . - 240 с. - Бiблiогр.: с.239-240 (32 назв.)
 4.  Стандартизация и управление качеством продукции : Учебник для вузов : / Коллект. автор, Швандар, Владимир Андреевич, Панов, В.П., Купряков, Е.М., Антонова, О.В. . - М. : ЮНИТИ, 2000 . - 487 с. - Библиогр.:с.482-484(47 назв.)

Стратегічний маркетинг

 1. Семеняк И.В. Стратегический маркетинг: Учебное пособие. – Х., ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007 – 304 с.
 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Робочий конспект та навчальні тестові завдання: Навчальний посібник – К.: Лібра, 2004. – 280 с.
 3. Кревенс Д. Стратегический маркетинг: Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2003. – 752 с.
 4. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.
 5. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2005. – 800 с.

Теоретичні основи маркетингу

 1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. — СПб.: Питер-Ком, 2006. — 896 с.
 2. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус та ін.: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л. С. Макарова. 4-те вид. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2009. – 648 с.
 3. Семеняк И.В. Общий курс маркетинга: Учеб пособие. – Х.: Кн. реклам. агентство "РА", 2000. – 344 с.

Теорія прийняття рішень

 1. Балдин К. В. Управленческие решения: Теория и технология принятия : [Учебник для вузов] / Константин Васильевич Балдин , Сергей Николаевич Воробьев. – М.: Проект, 2004 . – 304 с.
 2. Гевко I. Б. Методи прийняття управлiнських рiшень : [пiдручник для вузів] / Iван Богданович Гевко. – К.: Кондор, 2009 . – 186 с.
 3. Лафта Д. К. Управленческие решения : [Учебное пособие для вузов] / Джавад Кадем Лафта. – М.: ООО фирма "Благовест-В", 2004 . – 303 с.
 4. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения : [учебник для вузов] / Борис Григорьевич Литвак. - 5-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2004 . – 416 с.

Товарна інноваційна політика

 1. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 281 с.
 2. Iлляшенко, Сергiй Миколайович Управлiння iнновацiйним розвитком : навчальний посiбник для вузiв : / Iлляшенко, Сергiй Миколайович . - 2-е вид., перероб. i доп.. - Суми : Унiверситетська книга ; К. : ВД "Княгиня Ольга", 2005 . - 324 с. - (Бiблiогр. наприкiнцi розд.
 3. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика. - К.: КНЕУ, 1999
 4. Проблеми управлiння iнновацiйним розвитком пiдприємств у транзитивнiй економiцi : / Коллект. автор, Iлляшенко, С.М., Прокопенко, О.В., Мельник, Л.Г., Божкова, В.В., Самсонкiн, В.М. . - Суми : Унiверситетська книга, 2005 . - 582 с. - Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Товарознавство

 1. Жиряева, Елена Васильевна Товароведение : / Жиряева, Елена Васильевна . - СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2002 . - 415 с. : ил. - (Маркетинг для профессионалов) Библиогр.:с.412-415 (76 назв.)
 2. Товароведение. Экспертиза. Стандартизация : учебник для вузов : / Коллект. автор, Горфинкель, Владимир Яковлевич, Швандар, Владимир Андреевич, Романов, А.Н., Дремова, Л.А. . - М. : ЮНИТИ, 2008 . - 239 с. : ил. - Библиогр.: с.237
 3. Товароведение продовольственных товаров : / Коллект. автор, Бурова, Марина . - М. : Приор, 2000 . - 144 с.
 4. Товароведение: Курс лекций. Ч.1 : / Коллект. автор, Болотников, А.А. . - 2-е изд., перераб. и доп.. - К. : МАУП, 2001 . - 215 с. : табл. - Библиогр.:с.212-213.

Управління ризиками в маркетинг-менеджменті

 1. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
 2. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Вітлінський В. В., Верченко П. І. — К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
 3. Вітлінський В. В. Кредитний ризик комерційного банку : навч. посібник / Вітлінський В. В. – К. : Знання, 2000. – 251 с.
 4. Вітлінський В. В. Становлення теорії економічного ризику (ризикології) / Вітлінський В. В. – К. : КДЕУ, 1996. – 22 с.
 5. Івченко І. Ю. Економічні ризики : навчальний посібник / Івченко І. Ю. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.
 6. Матвійчук А. В. Аналiз i управлiння економiчним ризиком : навчальний посiбник для вузiв / А. В. Матвiйчук – К. : Центр навчальної лiтератури, 2005. – 219 с.
 7. Машина Н. І. Економiчний ризик i методи його вимiрювання : навч. посiбник для вузiв / Нона Iванiвна Машина. – К. : Центр навчальної лiтератури, 2003 . – 188 с.

Управління експортно-імпортними операціями

 1. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. Посіб.—К.: Знання, 2006.—462 с.
 2. Румянцев  А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник.—К. : Центр навчальної літератури, 2004.—318с.
 3. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учеб. для вузов.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.—671 с.
 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник /Ю.В. Макогон, В.С. Рижков, С.В. Грідасов, С.В.Чемеріс, А.В. Гончарова, / За ред. Д.е.н., проф.Ю.В. Макогона –Київ: Центр навчальної літератури, 2006.—424 с.

Управлінське консультування

 1. Бисвас, Сугата, Твитчелл, Дєрил. Руководство по управленческому консалтингу: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 288 с.
 2. Карамушка Л. М., Коломінський Н. Л., Войтович М. В., Андрос М. Є. Основи психолого-управлінського консультування: Навч. посібник для вузів. – К.: МАУП, 2002.  – 136 с.
 3. Литвак Б. Г.    Разработка управленческого решения: Учебник для вузов – М.: Дело, 2004. – 416 с.
 4. Управленческое консультирование. В 2-х томах / Под ред. М. Кубра; пер. с анг. – 2-е изд., перераб. –  М.: Интерэксперт, 1992. – Т.1. – 319 с.; Т. 2. – 350 с.
 5. Чернов Ю. В., Фомишин С. В., Тищенко А. И. Управленческое  консультирование: Учебн. пособие.  – Херсон: ОЛДИ – плюс, 2003. – 272 с.
 6. Юксвярав Р. К., Хабакук М. Я., Лейман Я. А. Управленческое консультирование:   Теория и практика.  –  М.:  Экономика, 1988.  – 210 с.

Додаткові

 1. Блок П. Безупречный консалтинг: пер. с англ. – 2-е изд.  – СПб.: Питер, 2007.  – 304 с.
 2. Коуп М. 7  основ консалтинга: пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007 – 336 с.
 3. Нельсон Б., Экономи П. Консалтинговый бизнес для «чайников»: пер. с англ.  – М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2008. – 384 с.
 4.  Управленческий консалтинг. Настольная книга руководителя. – К.: Полиграфический центр «Фолиант», 2006. – 416 с.
 5.  Э. де Хаан. Бесстрашный консалтинг. Искушения, риски и ограничения профессии: пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с.
 6.  Маркетинговые исследования вУкраине. Журнал.
 7.  Економіка Україна. Журнал.
 8.  Економіка, фінанси, право. Журнал.

 Інтернет-ресурси

 1.   Международная классификация консалтинговых услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spbc.ru
 2.  Реинжениринг: факторы успеха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cosulting.ru
 3.  Метакапитализм: революция в электронном бизнесе и структура компаний и рынков ХХI века [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://osp.ru

Управління персоналом

 1. Егоршин А. П. Управление персоналом : учебник / А.П.Егоршин. – М.: НИМБ, 2007. – 1091 с.
 2. Управление персоналом организации : учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. – М. :  Инфра-М, 2007. – 640 с.
 3. Спивак  В. А. Управление персоналом для менеджеров / В.А.Спивак. – М.: Эксмо, 2007. – 624 с.

Учбова практика «Вступ до специальності» 

 1. Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Пер.  с англ СПб: Питер, 2005. – 800 с.
 2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: експресс-курс. – 2-е изд. Пер. с англ. СПб: Питер, 2006. – 464 с.
 3. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е изд./Пер.  с англ. СПб: Питер, 2003 – 544 с.
 4. Котлер Ф.Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер: Пер. с : англ . - СПб. : ИД "Нева", 2003 . - 224 с.
 5. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок: Пер с : англ. / Котлер, Филип, Гольдич, В.А., Оганесова, И.А., Соловьев, Б.А., Плеханов, Г.А. . - М. : АСТ, 2001 . - 271 с.
 6. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. Сегодня и завтра. Авторский сборник. – Мн.: Харвест, 2005 г. – 488с.
 7. Морита А. Sony. Сделано в Японии. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 296с.
 8. Якокка Л. Карьера менеджера. - М.: Попурри, 2006. – 544 с.
 9. Виховання студентської молоді: нормативні документи. На допомогу кураторам. Випуск 1/Укладачі: Яворовська Л.,  Маркова Т.О., Дядик Н.Г. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна , 2009. – 68 с.
 10. Адаптація університетської освіти до вимог Болонського процесу: Інформаційно-аналітичні матеріали. Випуск 2./Укладачі: Холін Ю.В., Маркова Т.О., Камишнікова Р.Ф. – Х.: ХНУ імені
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна