Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Абітурієнту

Умови прийому

Телефон приймальної комісії економічного факультету +380 (95) 0326 425
Електронна адреса приймальної комісії економічного факультету econom.vstup@karazin.ua 

 

Інформація про освітні програми http://start.karazin.ua/

День відкритих дверей онлайн

 

Економічний факультет: 17 січня 2021 року з 15-00 до 16-30.

Пряма трансляція на ютубі.

 

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра -2021

 Запрошуємо на сайт кафедриhttps://karazinmmved.wixsite.com/mmzed

       

Спеціальності

Спеціальність «МАРКЕТИНГ» 

 

Маркетолог – сучасний економіст, найбільш затребуваний у країнах з ринковою економікою

 

Якості професіонала  у галузі маркетингу

 

Нове покоління директорів з маркетингу відіграє центральну роль у виведенні організації на конкурентний рівень. Сучасний професіонал у галузі маркетингу повинен мати знання з багатьох суміжних наукових напрямків і видів практичної діяльності, бути гнучким політиком і тверезим аналітиком.

Обов'язковими якостями професіонала-маркетолога є широкий кругозір економіста і підприємця, здатність приймати стратегічні рішення, керувати роботою творчих колективів, оцінювати соціальну етичність маркетингових проектів, інтегрувати інформаційно-аналітичні потоки, бути відмінним «креативщиком», організатором рекламних і PR-кампаній, здатним до постійного навчання.

        Головна задача підготовки маркетологів  у Харківському  національному  університеті  імені В. Н. Каразіна – надання студентам достатньої кількості знань і навичок для подальшої бізнес- і наукової кар'єри. Крім отримання загальної гуманітарної й економічної освіти в сферах інформатики, комп'ютерних мереж і телекомунікацій, теорії економіки і фінансів, обліку й аудиту, маркетингу і менеджменту тощо, студенти одержують знання й уміння в областях:  маркетингові дослідження; маркетингові політики товару, ціни, збуту і комунікацій; інфраструктура товарного ринку; логістика і товарознавство; ситуаційний аналіз; методи прийняття рішень і маркетингові ризики; поведінка споживачів; стратегічний, фінансовий, кадровий, міжнародний і рекламний маркетинг-менеджмент; етика бізнесу і розвиток кар'єри.

        Відповідно до професійної спрямованості студенти спеціальності «Маркетинг» послідовно опановують комплексом сучасного програмно-інформаційного забезпечення через систему комп'ютерних спецпрактикумів: медіатехнології, е-бізнес, «Маркетинг-аналітик», багатомірний аналіз, маркетинг-логістика, SPSS і CRM-системи.

         На рівні спеціаліста/магістра студенти одержують спеціалізацію за одним із чотирьох напрямків:

1)    Аналітичний маркетинг – поглиблена підготовка за методиками прогнозування економічної кон’юнктури, моделювання поведінки споживачів, комплексного використання сучасних інформаційних систем і спеціалізованого комп'ютерного забезпечення маркетингового менеджменту;

2)     Маркетингові комунікації – профільна підготовка з іміджології, PR-технологій, сучасних рекламних технологій, брендингу;

3)    Комерційний маркетинг – підготовка включає модулі з аналізу товарних ринків, економіки й організації торгівлі, організації перевезень, міжнародних посередницьких операцій;

4)    Маркетинг на фінансовому ринку – модулі цієї програми передбачають більш детальний розгляд інструментів та технологій маркетингу на окремих сегментах фінансового ринку.

     Навчальним планом передбачене проходження ряду навчально-виробничих практик у системі майстер-класу на великих виробничих і торговельних підприємствах м. Харкова.

 Найважливіші професійні задачі і перспективи працевлаштування

Маркетингова діяльність –  різновид функцій у сфері виробничого і комерційного підприємництва: маркетингові дослідження,  планування, організація і контроль маркетингу, товарна політика, збут, комунікації, ціноутворення, розробка стратегій і планів маркетингу, просування товарів, маркетингова розвідка, бенчмаркінг, рекламні і PR-кампанії та ін.

Маркетинг-менеджмент – цілеспрямована координація і формування всіх заходів фірми, пов'язаних з ринковою діяльністю.

Стратегічний маркетинг – процес розробки стратегічного комплексу, основних напрямків стратегічної політики фірми в області товару, цін, комунікацій, збуту, з урахуванням факторів постійно мінливого маркетингового середовища.

Маркетингові дослідження – процес пошуку, збору, обробки даних і підготовки інформації для прийняття стратегічних і оперативних рішень у системі стратегій, спрямованих на зростання обсягу продажів і  максимізації прибутку.

Планування бізнесу – процес узгодження планів підприємства, маркетингового обґрунтування стратегій підприємництва.

Випускники економічного факультету Харківського національного університету спеціальності «Маркетинг» підготовлені для виконання не тільки загальноекономічних, але і специфічних функцій сучасних професіоналів в галузі маркетингу. Ними є:

□       комерційні керівники і помічники керівників підприємств, організацій, установ та їхніх підрозділів;

□        керівники відділів маркетингу та профільні маркетологи (зі збуту, досліджень, зовнішньоекономічної діяльності, PR, реклами та т.і.);

□        маркетолог-аналітик (дослідник національного і міжнародного ринків і конкурентної сталості підприємств);

□       маркетолог-менеджер зі стратегічного й оперативного планування;

□       комерційний, збутовий і виробничий логістик;

□       фінансовий маркетолог;

□       соціально-політичний маркетолог;

□       мерчандайзер;

□       супервайзер;

□       промоутер;

□       іміджмейкер;

□       маркетинговий дизайнер;

□       PR-технолог;

□       маркетинг-аудитор;

□       комерційні посередники й ін.

 Навіть поверхове знайомство з кон'юнктурою ринку праці дасть Вам можливість переконатися у зростаючому попиті на фахівців-маркетологів.

 

Спеціальність 

«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної

діяльності (зі знанням іноземної мови)

     Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер-економіст, підготовлений на основі базової вищої освіти бакалавра менеджменту – професіонал, здатний організовувати і здійснювати експортно-імпортні відносини зі всіма країнами світу (укладати контракти, вести ділові переговори, супроводжувати операції, займатися фінансовими розрахунками і валютними операціями, здійснювати менеджмент експортно-імпортних операцій на підприємстві та ін.). Проводиться поглиблена підготовка з комп’ютерних технологій та іноземних мов за спеціалізованими програмами.

Бакалавр з менеджменту отримує право на роботу менеджера-економіста в будь-якій галузі. У дипломі магістра рекомендується робота менеджера зовнішньоекономічної діяльності із знанням іноземної мови, менеджера-економіста.

Профільні навчальні дисципліни:

□       менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,

□       крос-культурний менеджмент,

□       інформаційні системи в менеджменті на підприємстві,

□       корпоративна культура і лідерство,

□       міжнародні розрахунки і валютні операції,

□       менеджмент інноваційної діяльності,

□       міжнародна комерційна справа,

□       міжнародний маркетинг,

□       інтелектуальне право,

□       міжнародне право,

□       контролінг,

□       операційний менеджмент,

□       управління персоналом та ін.

Практичну підготовку студенти проходять на 3, 4, 5 курсах. Комплексний іспит за фахом рівня бакалавра студенти здають у 8-му семестрі. Навчання в магістратурі завершується комплексним іспитом за фахом і захистом дипломної роботи магістра дослідницького характеру. 

 

Найважливіші професійні задачі та перспективи працевлаштування

Менеджмент – процес системного управління організаціями шляхом аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища та прийняття адекватних управлінських рішень з метою ефективного розвитку бізнесу, задоволення суспільних потреб і одержання прибутку.

Міжнародне підприємництво – зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання у виробничій і посередницькій сферах з метою одержання прибутку.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – цілеспрямоване формування сукупності господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері підприємницької діяльності між підприємствами України –суб'єктами ЗЕД й іноземними фірмами, як на території України, так і за її межами.

 

Міжнародний   маркетинг-менеджмент – процес координації всіх заходів організації, пов'язаних з економічною діяльністю на міжнародних ринках і спрямованих на формування комплексної стратегічної політики в сфері товару, цін, збуту і комунікацій.

Розвиток міжнародних економічних відносин – практична діяльність з формування системи зв'язків національних економік різних країн на основі міжнародного поділу праці в сферах: економічної спеціалізації й інтеграції; інвестицій і валютно-кредитних відносин; торгівлі, транспорту і послуг; трудової міграції; науково-технічних розробок.

Концептуальними основами зростання попиту на фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на світовому ринку праці виступають модель інноваційного розвитку України і сучасні євроінтеграційні процеси. Подальше розширення політичного, економічного, науково-технічного міжнародного співробітництва вимагає залучення висококваліфікованих менеджерів.

Освітня модель підготовки менеджерів ЗЕД, що створена в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, дозволяє випускникам виконувати на національному і міжнародному рівнях значну кількість професійних робіт, основними з яких є:

□      менеджер із зовнішньоекономічних зв'язків;

□      менеджер із комерційної діяльності й управління підприємством;

□      менеджер із дослідження ринку та вивчення суспільної думки;

□      менеджер із підбору, забезпечення та використання персоналу;

□      менеджер із надання послуг юридичним особам;    

□      менеджер із інформації;        

□      менеджер із логістики;          

□      менеджер із реклами;            

□      менеджер із торговельного посередництва;    

□      керівники й помічники керівників підприємств, організацій, установ та їхніх  підрозділів.                            

Інтерес до випускників ХНУ за фахом «Менеджмент ЗЕД» підтверджений листами-заявками з багатьох підприємств і установ.

 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – багатокомпетентнісний професіонал з комерційної діяльності та організації бізнесу на національному і світовому ринках праці

 

 Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, економіст-менеджер – нове покоління топ-менеджерів, економістів-аналітиків і багатокомпетентнісних підприємців, які відіграють центральну роль у виведенні будь-якої організації на конкурентний рівень на національних і міжнародних ринках та мають знання з багатьох суміжних наукових напрямків і видів практичної діяльності: бізнес-комерційної, адміністративно-управлінської, зовнішньоекономічної, інноваційно-інвестиційної та багатьох інших.

   Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності отримує право на роботу економіста-менеджера в організаціях, установах, підприємствах будь-якої галузі та форми власності. У дипломі бакалавра рекомендується робота фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, економіста-менеджера зі знанням іноземної мови.

    Крім отримання загальної соціально-гуманітарної й загальноекономічної освіти студенти опановують профільні навчальні дисципліни: інформатика, комп'ютерні мережі та телекомунікацій, інформаційні системи в організації; економіка, фінанси, маркетинг і менеджмент;  інфраструктура та дослідження ринків; торгівля, логістика і товарознавство; ситуаційний та проектний аналіз; стратегічний, фінансовий, кадровий, інноваційний, інвестиційний, міжнародний і рекламний маркетинг-менеджмент; адміністративне, трудове, господарське та міжнародне право; соціальна відповідальність, етика бізнесу і розвиток кар'єри та ін. 


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна