Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Електронна бібліотека

Екологія
Страхування
Макроекономіка
Маркетинг
Менеджмент
Соціология
Відкритий доступ до баз даних

 

 

     Для студентів:
 

У цьому розділі представлено конспекти лекцій і підручники з деяких  дисциплін, що вивчаються.
Курси розбито на окремі лекції, а також для кожного матеріалу представлено вводну частину для ознайомлення перед завантаженням.

Навчальні матеріали

 


 

     Для науковців:
 

Вісник ХНУ   Економічна серія
Редакційна колегія наукового збірника

Вісник присвячений дослідженню актуальних проблем економічної науки та господарської практики в трансформаційній соціально-економічній системі. Розглядаються питання мотивації праці, управління на різних рівнях економіки, удосконалення фінансово-кредитної і грошової системи, обліку та аудиту, міжнародної економіки та світового господарства, економіко-математичних методів і моделей, статистичного аналізу і маркетингових стратегій.

Адреса редколегії: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, економічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Тел. (057) 707 51 94, (057) 706 13 96.

http://vestnik.econom.kharkov.ua/

ec-science@karazin.ua 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21564-11464P від 20.08.2015 р.

 

     Для викладачів і студентів:
 

Інтернет-ресурси в галузі економіки


Державні установи

       
           
Президент України          
Верховна Рада України          
Кабінет Міністрів України          
           
Міністерство аграрної політики та продовольства України          
Міністерство внутрішніх справ України          
Міністерство екології та природних ресурсів України          
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України          
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(веб-портал Державна підтримка українського експорту,
розділ «Економічний потенціал України»)

     
 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України          
Міністерство закордонних справ України          
Міністерство інфраструктури України          
Міністерство культури України          
Міністерство надзвичайних ситуацій України          
Міністерство оборони України          
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України          
Міністерство охорони здоров'я України          
Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
         
Міністерство соціальної політики України          
Міністерство фінансів України          
Міністерство юстиції України          
           
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку          
Національний банк України          

Пенсійний фонд України

         
           

Державна митна служба України

         

Державна податкова служба України

         

Державна служба статистики України

         

Державна служба фінансового моніторингу України

         
           
Міжнародні організації
в галузі економіки
        Національні організації
в галузі економіки
Банк міжнародних розрахунків         Українська асоціація маркетингу
Європейський банк реконструкції і розвитку          
Європейський інвестиційний банк          
Європейський центральний банк          
           
Світовий банк        
Представництво Світового банку в Україні          

Міжнародний валютний фонд

         
Міжнародна фінансова корпорація          
           
Міжнародні проекти і гранти в галузі економіки         Національні проекти і гранти в галузі економіки
Програма академічних обмінів імені Фулбрайта         ІnvestUkraine
          Фонд Виктора Пинчука - Завтра.UA
           
Сайти періодичних видань         Пошук літератури
з економічної тематики
Баланс-Клуб         Библиотека Либрусек. Много книг
Бізнес          
Бухгалтерия          
Галицькі контракти          
Бизнес Информ          
Вестник налоговой службы Украины          
Зеркало недели          
Украинская инвестиционная газета          
Урядовий кур'єр          
Экономика и математические методы (Росія)          
Эксперт (Росія)          
           
Навчальні інтернет-ресурси          
Портал Знань          
           
           
           
           
           

 

 Для студентів та науковців:   
 

Давидов О.І., Лапшина Т.В. Депозитарна інфраструктура ринку цінних паперів України : монографія / О. І. Давидов, Т. В. Лапшина. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 264 с.

У монографії висвітлено теоретико-практичні  аспекти функціонування депозитарної інфраструктури ринку цінних паперів в умовах трансформації економіки України. Досліджено інфраструктурну складову ринку цінних паперів. Обгрунтовано вплив зміни форм існування цінних паперів на особливості розвитку даного ринку та його депозитарної інфраструктури. Здійснено періодизацію розвитку ринку цінних паперів, депозитарної системи України залежно від домінуючої форми існування цінних паперів. Розглянуто методичні підходи до визначення рівня надійності депозитарних установ. Проаналізовано сучасний стан та проблеми забезпечення надійності надання депозитарних послуг в Україні.

Для науковців, аспірантів, студентів ВНЗ економічних спеціальностей та практичних працівників.

 

 

Пуртов В.Ф., Третяк В.П., Кудінова М.М. Корпоративне управління. Підручник / Пуртов В. Ф., Третяк В. П., Кудінова М. М. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 364 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1-11-1413 від 18.02.2011 р.)

У підручнику викладено основні теоретичні питання корпоративного управління: предмет, завдання, міжнародні стандарти, моделі. З урахуванням сучасних особливостей розглянуто: акціонерне товариство як об’єкт корпоративного управління; чинники негативної дії на діяльність акціонерних товариств; управління державними корпоративними правами; ринок цінних паперів України.

Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю, аспірантів, а також широкого круга читачів, яких цікавлять питання корпоративного управління.

   
 
   

Глущенко А.С., Загорська Д.М. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні: монографія / А.С.Глущенко, Д.М.Загорська. – Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. – 192 с.

У монографії представлено теоретичні і методичні результати дослідження, які вирішують проблему обгрунтування теоретико-методологічних засад фунціонування ринку похідних фінансових інструментів в умовах трансформаційних процесів економічного розвитку. Вирішено низку актуальних науково-практичних завдань, спрямованих на подальше теоретичне узагальнення економічної сутності похідних фінансових інструментів та обгрунтовано практичні положення, які спрямовані на розвиток вітчизняного ринку деривативів.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

   

 Глущенко В. В., Глущенко А. С., Глущенко О. В. Фінанси у рисунках, схемах і таблицях. Навч. посіб., «Магнолія 2006», 2012, - 344  с.

 У навчальному посібнику у графічному виді викладені теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка та підприємництво». Розкрито історичні етапи становлення фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії, та їх роль у процесі відтворення. Розглянуто особливості фінансової, бюджетної та податкової систем, а також роль фінансового механізму у реалізації фінансової політики. Велику увагу приділено висвітленню змісту та призначенню фінансів суб’єктів господарювання, домогосподарств, міжнародним фінансам, характеристиці фінансового і страхового ринків, механізму державного кредиту та соціальним позабюджетним фондам. Графічне викладення матеріалу допоможе студентам досконало вивчити курс «Фінанси» як базовий у підготовці фахівця зі спеціальності «Фінанси і кредит».

 

 

 Глущенко В. В., Леченко І. А. Формування та використання недержавних пенсійних фондів: Монографія / В. В. Глущенко, І. А. Левченко. – Х. : Изд-во Вировець А. П. Издательская группа «Апостроф», 2012. – 220 с.

Монографія присвячена одній із малорозроблених у вітчизняній науці тем формування та використання недержавних пенсійних фондів. Згідно з пенсійною реформою, що проводиться в Україні, формування та використання таких фондів є третім етапом, що наступає після солідарної та накопичувальної системи. Важливо відмітити, що така реформа не може залишити осторонь молоде покоління, яке зараз вступає у суспільне виробництво та бізнес. Розмір пенсії для молодого покоління закладується вже зараз і по мірі накопичення пенсія стає тим, що заробила кожна молода людина. Ці важливі для життя кожного вже давно стали нормою поведінки людей у країнах з розвинутою ринковою економікою. Тому важливо ознайомитися з досвідом організації пенсійної системи у цих країнах, що власно кажучи і було одним із завдань авторів монографії.

Монографія розрахована для студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах, аспірантів, слухачів післядипломної освіти, всіх, хто вступає у трудове життя та розраховує у далекому майбутньому стати заслуженим пенсіонером.

   

 Мірясов Ю.О., Коровіна Н.В. Національна економіка: Навчальний посібник. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 136 с.

У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні питання щодо специфіки національної економіки, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України з урахуванням сучасного стану ринкових перетворень в державі і суспільстві.

Для студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, для викладачів, магістрантів і аспірантів та всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку національної економіки.

   

 Михайленко В. Г., Свіщова Є. В. Лінійна алгебра: навчально-методичний посібник / В. Г. Михайленко, Є. В. Свіщова. – 2-ге видання, доопрацьоване. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 106 с.

Пропонований навчально-методичний посібник містить задачі, які належать до розділу лінійна алгебра. На початку кожного розділу подано необхідні короткі теоретичні відомості (означення, формули і т. ін.). Друге видання доповнене розділом: комплексні числа, многочлени та раціональні дроби. Більшість задач супроводжується вказівками щодо їх розв’язання. У багатьох випадках детально розбираються типові та наводяться економічні приклади. В кінці розміщені варіанти індивідуальних завдань.

   
 Пантелєєв В.П. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: Монографія / В.П.Пантелєєв. – Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. – 328 с.

Ця книга присвячена проблемам і питанням, що виникають у процесі застосування Міжнародних стандарнів фінансової звітності в Україні. Розглянуто загальні питання підготовки і подання звітності за МСФЗ, порядок обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів і витрат, а також оподаткування та багатьох інших процесів, які впливають на характер складання та подання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ.

Рекомендується для студентів, економістів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів, учасників фінансового ринку.

   
 


 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна