Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчально-виховна робота

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес в Університеті здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практична підготовка, контрольні заходи, самостійна робота.

Основними видами навчальних занять є: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Лекція –  вид навчальних занять, призначений для викладення теоретичного матеріалу. Як правило, окрема лекція є елементом курсу лекцій, що охоплює основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної дисципліни. Тематика лекцій визначається навчальною програмою дисципліни.

Лекції проводяться науково-педагогічними працівниками університету, як правило, професорами і доцентами і старшими викладачами, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій.

Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до осіб, які навчаються.

Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому особи, які навчаються, під керівництвом науково-педагогічний працівника закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою тощо. З окремих навчальних дисциплін допускається поділ академічної групи на підгрупи, що повинно бути зазначено в робочих навчальних планах. Перелік тем практичних занять визначається програмою навчальної дисципліни.

Практичне заняття включає проведення контролю знань, вмінь та навичок, постановку загальної проблеми (завдання) науково-педагогічним працівником та її обговорення за участю осіб, які навчаються, розв’язання задач з їх обговоренням,  розв’язання контрольних завдань, їх перевірку та оцінювання. Оцінки, одержані за практичні заняття, враховуються при визначенні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому науково-педагогічний працівник організує дискусію з попередньо визначених проблем.

На кожному семінарському занятті науково-педагогічний працівник оцінює осіб, які навчаються (реферати, виступи, активність в дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою позицію тощо). Одержані оцінки за семінарські заняття враховуються при визначенні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Індивідуальні навчальні заняття проводяться у малочисельних групах відповідно до розкладу, а також з окремими здобувачами вищої освіти (за графіком, затвердженим завідувачем кафедри). Індивідуальні навчальні заняття з окремими особами організовуються з урахуванням індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти та можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках – повний обсяг навчальних занять для конкретного рівня вищої освіти або кваліфікаційного рівня.

Консультація – форма навчального заняття, при якій особа, яка навчається, отримує від науково-педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання. Консультація може бути індивідуальною або проводиться для групи осіб. Під час підготовки до екзаменів проводяться групові консультації. Протягом семестру консультації з навчальних дисциплін проводиться за встановленим кафедрою розкладом із розрахунку відповідного часу, що планується на консультації з певної навчальної дисципліни. Обсяг часу, відведений науково-педагогічному працівнику для проведення консультацій з конкретної дисципліни, визначається робочим навчальним планом.

Самостійна робота включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу.

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента денної форми навчання, регламентується навчальним планом та робочим навчальним планом. Зміст самостійної роботи над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками науково-педагогічного працівника.

Самостійна робота осіб, які навчаються, забезпечується системою навчально-методичного забезпечення, передбаченою програмою навчальної дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, збірниками завдань, комплектами індивідуальних семестрових завдань, практикумами, методичними рекомендаціями з організації самостійної роботи та виконання окремих завдань, електронними та іншими навчально-методичними матеріалами, дистанційними курсами. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи рекомендується відповідна наукова та професійна монографічна і періодична література.

Індивідуальні завдання з дисципліни (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час самостійної роботи, курсові, дипломні роботи (проекти) тощо) сприяють більш поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення відповідних практичних завдань. 

 

ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота
займає важливе місце в учбовому процесі на економічному факультеті.

Мета виховної роботи – створення на факультеті інтелектуального гуманітарного середовища для підготовки висококваліфікованих, всебічно освічених спеціалістів, добропорядних, культурних громадян української держави, патріотів своєї батьківщини.

Задачі виховної роботи на факультеті:
- орієнтація на цінності відкритого, демократичного, правового суспільства;
- розвиток українських національних, історико-культурних традицій Слобожанщини, університетського життя;
- встановлення позитивної мотивації до професійної та суспільної діяльності;
- подальша гуманізація учбової програми, підвищення ролі соціальних наук;
- підтримка діяльності органів студентського самоуправління;
- пропаганда здорового способу життя, профілактика правопорушень, наркоманії та алкоголізму в студентському середовищі;
- залучення студентів до суспільно корисної праці;
- організація участі студентів у культурно-масових заходах, у роботі гуртків художньої самодіяльності; залучення студентів до скарбів світової та національної культури, мистецтва;
- контроль за дотриманням студентами елементарної культури поведінки, учбової дисципліни;
- створення умов для повноцінного розкриття творчих здібностей студентів.

На економічному факультеті гармонійно розвиваються різноманітні форми виховної роботи:
- «латентне», непряме виховання через учбову, наукову роботу;
- безпосередній виховний вплив на студентів у ході відповідних масових заходів;
- індивідуальна виховна робота зі студентами;
- позааудиторна виховна робота та ін.

Суб’єктами виховного процесу на факультеті є:
- декан факультету;
- заступник декану з виховної роботи;
- завідувачі кафедрами;
- куратори академічних груп;
- викладачі учбових дисциплін.

Економічним факультетом розроблено концепцію виховної роботи серед студентів.
Її зміст:
    1. Національно-патріотичне виховання. Мета – зріст національної самосвідомості у студентської молоді; формування патріотизму, виховання громадянина незалежної України, бажання працювати на благо розвитку держави, готовності захищати її.
    Шляхи досягнення:
1) оволодіння українською мовою, формування високої мовної культури, поваги до мов національних меншостей (форми – факультативи з вивчення української мови);
2) вивчення культури, історії, традицій, звичаїв українського народу (форми – студентські конференції, екскурсії до музеїв і т.д.);
3) виховання у студентів поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки.
    2. Політичне виховання. Головна мета – надання студентам знань про політико-державний лад країни та їх застосування в умовах багатопартійності. Об’єднання таких знань з життєвою практикою визначає політичну культуру людини. Вона містить у собі дотримання законів держави, вивчення традицій політичного досвіду суспільства, забезпечення високого рівня знань студента про механізм політичного процесу, способи досягнення політичних цілей.
   3. Естетичне виховання. Мета – зріст загальнокультурного кругозору, виховання прагнення до прекрасного, розвиток у студентів естетичних та творчих здібностей; знайомство з досягненнями української та світової культури, літератури, музики, образотворчого мистецтва.
    Форми виховання: зустрічі з письменниками, конкурс самодіяльності студентів-першокурсників «Альма-матер», фестиваль фантастики «Зоряний міст», походи до театру і т.д.
    4. Фізичне виховання. Пропаганда здорового способу життя, спортивно-масова робота (спартакіади, змагання), боротьба з наркотиками (лекції).
    5. Трудове виховання має за мету виховання поваги до праці, до власності.
    6. Правове виховання сприяє формуванню юридично грамотних студентів.
Групи студентів порівняно невеликі – 20-25 чоловік.

Куратори академічних груп

За кожною групою закріплений куратор. 

Куратори груп ведуть виховну роботу:

•    інформують студентів про можливості, які надає університет або факультет (наявність бібліотеки, користування електронними ресурсами, Інтернетом, комп'ютерними класами);

•    контролюють успішність і відвідання студентом занять;

•    організовують і проводять обговорення проблем, які цікавлять самих студентів;

•    проводять профорієнтаційну роботу, організовуючи зустрічі з представниками потенційних працедавців, обговорюючи підсумки виробничої, наукової і педагогічної практики;

•    інформують про проведення і заохочують студентів до участі у наукових студентських конференціях, як в рамках університету, так і в інших вузах;

•    орієнтують і допомагають студентам у виборі пакету програм навчання на розсуд студента (на 4 і 5 курсах);

•    беруть участь у підготовці та проведенні студентських свят і заходів (День факультету, день студента, вручення дипломів і т.д.).
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна