Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Кафедра математичних методів в економіці

Контактна інформація
Склад кафедри
Студентам
Навчально-методичні комплекси дисциплін

Кафедра математичних методів в економіці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  існує з вересня 2008 року. Кафедра спеціалізується у таких навчально-наукових напрямах як вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, інформатика і комп'ютерні технології, комп’ютерний аналіз та управління даними.  

У професійно-кадровому складі кафедри ефективно поєднані фахівці, які мають фундаментальну математичну підготовку, високу кваліфікацію в області економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій і програмування, що допомагає  студентам формувати широкий комплекс знань і навичок.

Науково-педагогічний та навчально-допоміжний склад кафедри налічує 15 робітників. Серед них:  кандидати наук –  Дячек О.Ю., Когут Є.О., Назиров З.Ф., Фарафонова Н.К.; доценти – Дьячкова О.В., Масленнікова О.В.; старші викладачі –  Жолткевич Н.А., Кожанова О.К., Пирогова І.Є., Пирогова С.Є.; викладачі – Сазонова О.С., Сировацький О.М., Фарафонова А.К.; старший лаборант – Карюк Н.В. та інженер I категорії – Косарева С.Д.

Кафедрою завідує (за сумісництвом) професор, доктор економічних наук Даніч Віталій Миколайович, професор кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Даніч В.М. очолює науковий напрям, пов'язаний з дослідженнями швидких лавиноподібних процесів (типу панік та ажіотажу) в соціально-економічних системах, дослідженням інформаційно-управлінських систем та технологій, моделюванням та оптимізацією в технічних та соціально-економічних системах. Автором опубліковано більше 200 наукових робіт, зокрема дві одноособові монографії.

Даніч В.М. входить до складу двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій, зокрема:

Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті  для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (м. Запоріжжя);

Д 08.820.03  у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за спеціальностями: економіка та управління національним господарством (08.00.03), економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (08.00.04), математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (08.00.11), м. Дніпропетровськ.

     Кафедра здійснює інформаційно-математичну підготовку студентів на високому професійному рівні, що відповідає вимогам освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Допомагає оволодіти сучасним рівнем інформаційної та комп’ютерної культури, мати практичні навички роботи на сучасній комп’ютерній техніці, інтегрувати підходи до пошуку, оброблення, аналізу та використання інформації з різних джерел щодо соціально-економічних явищ та процесів для розв’язання типових та спеціалізованих проблем у певній галузі професійної діяльності.

На сьогодні науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують учбовий процес на економічному факультеті, на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, психологічному факультеті та у Каразінській школі бізнесу. Серед навчальних дисциплін, які читають викладачі кафедри, головне місце займають дисципліни з циклу фундаментальних і професійно орієнтованих економічних дисциплін, серед яких:

«Вища математика»,

«Теорія ймовірностей та математична статистика»,

«Інформатика»,

«Візуалізація бізнес-процесів»,

«Комп’ютерний аналіз та управління даними».

Співробітники кафедри активно беруть участь у розвитку заочної (дистанційної) форми навчання. За час існування кафедри було створено 10 дистанційних курсів, з таких дисциплін як «Вища математика», «Інформатика», «Візуалізація бізнес-процесів», «Комп’ютерний аналіз даних» та інші.

На кафедрі активно ведеться наукова робота та наукові дослідження за напрямами: математичне моделювання, прогнозування соціально-економічних процесів, моделювання фінансової діяльності підприємств, банків, фінансових інститутів, економіко-математичне моделювання випадкових процесів. За десять років існування кафедри викладачами було опубліковано понад 100 наукових праць у фахових виданнях України, зокрема у виданнях,  що включені до  міжнародних наукометричних баз даних, опубліковано близько 10 навчально-методичних видань та 2 навчальних посібника.

Кафедра математичних методів в економіці підтримує активні зв'язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами і організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямами: участь у міжнародних та всеукраїнських  конференціях і семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах.

З 2020-2021 навчального року кафедра разом з кафедрою фінансів, банківської справи та страхування бере участь у підготовці другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою  "Управління фінансово-економічною безпекою", де викладачами кафедри забезпечуються дисципліни інформаційно-технологічного та безпеко-математичного (моделювання та управління ризиками) профілю. На сьогодні фахівці, які будуть поєднувати знання із сучасних інформаційних технологій, економіко-математичних методів аналізу та управління ризиками, мають великий попит на ринку праці.

 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна