Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Спеціальності

Спеціальність «Менеджмент організацій»


Бакалаврський рівень вищої освіти

Спеціальність 073 «Менеджмент»

 

Бакалаврський рівень вищої освіти

Спеціальність 073 «Менеджмент»

 

Освітня програма «Менеджмент і лідерство»

Програма націлена на набуття знань і навичок з виконання базових управлінських функцій за всіма напрямами діяльності організації, а також вмінь з формування команди та реалізації лідерських якостей, здатності кваліфіковано та креативно вирішувати нестандартні управлінські ситуації.

Особливістю програми є поєднання базових знань у сферах економіки, фінансів, маркетингу та права з фундаментальною управлінською підготовкою, що передбачає можливість вибору індивідуального вектору навчання від інтересів і цілей здобувачів вищої освіти в галузі управління.

Освітня програма «Менеджмент та лідерство» надає здобувачам вищої освіти не лише академічні знання, а й практичні інструменти для успішного виконання професійних завдань, відповідно викликів сучасного бізнес-світу. Вона забезпечує студентів компетентністю в галузі цифрових технологій, розвиває лідерські навички для ефективного управління в умовах жорсткої конкуренції, допомагає розуміти зміни в законодавстві та адаптуватися до глобалізованого середовища.

Розроблена в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна освітня програма «Менеджмент та лідерство» вирізняється з-поміж інших освітніх програм з менеджменту тим, що вона надає здобувачам вищої освіти унікальну можливість поєднати навчання менеджменту з розвитком лідерських якостей. У світі безліч програм з менеджменту, але небагато з них приділяють таку увагу формуванню лідерських навичок. Таким чином, освітня програма стає цінним ресурсом для тих, хто прагне успішної кар'єри, бо уміння бути лідером і встановлювати особисті контакти з іншими вважається найважливішою професійною вимогою поряд з компетентністю, що передбачає професія менеджера будь-якого рівня.

Проведення лекційних, практичних занять з використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, тренінгів, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді і приймати управлінські рішення.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію їх результатів, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах.

Після опанування освітньої програми «Менеджмент та лідерство» випускники можуть застосувати свої знання та навички в різних сферах, включно з бізнесом, державним управлінням, некомерційним сектором, консалтингом, міжнародними організаціями тощо.

 

Program description

Management of Organizations

The main focus of the educational program "Management of Organizations" is the development of a person as an individual, a qualified manager, an existing leader, which is important in changing modern conditions and characterizes the suitability of graduates for employment. A qualitative aspect of the "Management of Organizations" program is taking into account the requirements of stakeholders when forming the disciplines of the curriculum, which ensure the competencies of the graduate taking into account modern requirements. It is the combination of diverse and complexly formed abilities and skills acquired during training that can ensure the competitiveness of a specialist in the management of organizations on the labor market.

A bachelor of management can hold primary positions by profession (according to the State Classifier of Professions DK 003: 2010) and perform general administrative management functions.

The combination of theoretical and practical training by students of higher education allows to implement the knowledge of concepts and categories from the field of management into the practical sphere of management of modern enterprises, institutions and organizations and provides experience in the use of modern information systems and technologies and means of communication, which are necessary for the implementation of the management process, solutions of non-standard management problems of effective resource management, planning and forecasting, improving management efficiency.

Головне спрямування освітньої програми «Менеджмент організацій»  полягає у розвитку людини як особистості, кваліфікованого менеджера, наявного лідера, що є важливим в мінливих сучасних умовах та характеризує придатність випускників до працевлаштування. Якісним аспектом програми «Менеджмент організацій» є врахування вимог стейкхолдерів при формуванні дисциплін навчального плану, що забезпечують компетенції випускника з урахуванням сучасних вимог. Саме поєднання різноспрямованих та комплексно сформованих здібностей та отриманих навичок під час навчання здатні забезпечити конкурентоспроможність фахівця з менеджменту організацій на ринку праці.

Бакалавр менеджменту може обіймати первинні посади за фахом (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010) та реалізовувати загальні адміністративні функції управління.

Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичної дозволяє втілити знання концепцій та категорій з галузі менеджменту в практичну площину управління сучасними підприємствами, установами і організаціями та надає досвіду використання сучасних інформаційних систем і технологій та засобів комунікацій, які необхідні для здійснення управлінського процесу, розв’язання нестандартних управлінських проблем з ефективного управління ресурсами, планування і прогнозування, підвищення ефективності управління.

Інформація про конкурсну пропозицію

Освітня програма «Менеджмент бізнес-процесів»

 

Підготовка менеджерів за освітньою професійною програмою «Менеджмент бізнес-процесів» передбачає накопичення здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду впровадження інноваційних ідей заснованих на концепції управління бізнес-процесами організації, забезпечувати реалізацію бізнес-процесів і вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі щодо проведення причинно-наслідкового аналізу й оцінки результатів побудови процесу виробництва, постачання та реалізації продукції, формування бізнес-потоків, визначенні потреб у персоналі, устаткуванні, засобах вимірювання, інформації, матеріалах і інших ресурсах та шляхів їх задоволення, задля досягнення бажаного результату.

Бакалавр менеджменту може обіймати первинні посади за фахом (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010) та реалізовувати загальні адміністративні функції управління: управління функціональними підрозділами; самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління, посади у галузі операційного менеджменту, маркетингу, управління бізнес-процесами, кадровою службою.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

Магістерський рівень вищої освіти

Спеціальність 073 «Менеджмент»

 

Освітня програма «Менеджмент організацій»

 

Програма забезпечує унікальний баланс теорії та практики, орієнтована на фахівців, які прагнуть розкрити свій творчий потенціал в сфері менеджменту, стратегічного аналізу, ухвалення нестандартних управлінських рішень, управління інвестиційними проєктами, бізнес-планування, розвитку інноваційних проєктів, стратегій управління людськими ресурсами.

Мета освітньої програми полягає в формуванні необхідних компетентностей у сфері організаційно-управлінської, виробничо-економічної, інформаційно-аналітичної діяльності організацій. Програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні ідентифікувати та розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей. Здійснюється підготовка фахівців із глибокими міждисциплінарними знаннями, практичними навичками, здатними ухвалювати управлінські рішення у всіх сферах економіки та бізнесу.

Особливістю програми є проходження імітаційної практики, що має експериментальний характер, та переддипломної практики в провідних установах та організаціях.

Передбачено поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду щодо вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, зокрема, відповідно до міжнародних стандартів, встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розроблення й реалізації відповідних стратегій та планів, здатності до саморозвитку.

Крім цього, здобувачі вищої освіти беруть участь у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах, виконання індивідуальних завдань, зокрема й контрольних робіт, рефератів, презентацій, завдань з імітаційної та переддипломної практик.

Застосовуються інноваційні технології електронного навчання. Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france и Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

Перспективи працевлаштування

Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт класифікатора професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.

Інформація про конкурсну пропозицію

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

 

Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей.

Особливістю програми є проходження імітаційної практики, що має експериментальний характер, та переддипломної практики в провідних установах та організаціях.

Освітня програма характеризується студентоцентрованим та компетентностно-орієнтованим навчанням. Викладання проводиться у вигляді лекційних, практичних занять із використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, авторських тренінгів провідних фахівців з управління, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді та ухвалювати ефективні управлінські рішення. Застосовуються інноваційні технології електронного навчання. Передбачено наукову та самостійну роботу з можливістю консультацій з викладачем, e-leаrning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проєктна робота.

Перспективи працевлаштування

Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт класифікатора професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.

Інформація про конкурсну пропозицію

Освітня програма «Бізнес-менеджмент»

 

Мета освітньої програми полягає в формуванні необхідних компетентностей підприємця і проактивного менеджера нового типу, здатного створювати й розвивати бізнес в умовах динамічної і непередбачуваної мінливої ситуації.

Програма «Бізнес-менеджмент» спрямована на забезпечення формування та розвитку підприємницьких та управлінських компетенцій, необхідних для успішної роботи на менеджерських посадах сучасних організацій будь-якого рівня і для ефективного підприємництва.

Конкурентною перевагою освітньої програми є формування у здобувачів вищої освіти високого рівня професійних компетентностей, які необхідні для реалізації загальних функцій управління підприємствами, установами, організаціями (ухвалення оперативних рішень, функціональна й інформаційно-аналітична підготовка проєктів рішень, оперативне і стратегічне управління організаціями й окремими підрозділами, керівництво підлеглими).

Особливу увагу приділено зміні формату стратегічного управління й параметрів лідерства, розвитку метакомпетенцій креативного й системного мислення, емоційного інтелекту, ефективних комунікацій. Особливістю програми є проходження імітаційної практики, що має експериментальний характер, та переддипломної практики в провідних установах та організаціях.

Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у межах міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти й науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Перспективи працевлаштування

Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за класифікатором професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-наукова програма має прикладну, дослідницьку, міждисциплінарну та інноваційну орієнтацію  спрямовану на підготовку фахівців у галузі підприємництва та менеджменту.  

Повоєнне відновлення економіки України буде базуватися на інноваційному та креативному типі розвитку, тому процес творчості в сфері менеджменту та підприємництва пов'язаний з постійною динамікою та коригування цілей, пошуком оптимальних інноваційних варіантів, оцінкою співвідношення цілей, засобів та результатів роботи. Освітньо-наукова програма: розвиває креативність здобувачів; відшліфовує здатність до наукового обґрунтування управлінських рішень та пошуку альтернативних варіантів розвитку; формує навики використання новітніх інструментів управління.

У контексті європейської інтеграції України набуває актуальності питання відповідності обсягу освітньо-наукової програми європейським стандартам надання освітніх послуг на магістерському рівні вищої освіти.

Після опанування освітньо-наукової програми випускники можуть заснувати та успішно розвивати власну справу, застосовувати свої знання та навички у сфері науки та освіти, бізнесу, державного управління, некомерційних та міжнародних організаціях. Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Ринок праці від сучасних випускників вимагає здатності до новаторського, креативного цілеспрямованого підходу до застосування у комерційних цілях наукових, управлінських та процесних інновацій. Очікується що випускники даної програми будуть здатні продукувати та впроваджувати інновації на основі генерування нових знань шляхом системного аналізу внутрішніх і зовнішніх факторів розвитку бізнес-середовища, оцінки виробничо-комерційних, інвестиційно-фінансових та соціально-гуманітарних процесів, розуміння тенденцій ринку та перспектив його розвитку. 

Інформація про конкурсну пропозицію 

 
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна