Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Спеціальності

Спеціальність «Менеджмент організацій»


Бакалаврський рівень вищої освіти

Спеціальність 073 «Менеджмент»

 

Освітня програма «Менеджмент організацій»

 

Головне спрямування освітньої програми «Менеджмент організацій»  полягає у розвитку людини як особистості, кваліфікованого менеджера, наявного лідера, що є важливим в мінливих сучасних умовах та характеризує придатність випускників до працевлаштування. Якісним аспектом програми «Менеджмент організацій» є врахування вимог стейкхолдерів при формуванні дисциплін навчального плану, що забезпечують компетенції випускника з урахуванням сучасних вимог. Саме поєднання різноспрямованих та комплексно сформованих здібностей та отриманих навичок під час навчання здатні забезпечити конкурентоспроможність фахівця з менеджменту організацій на ринку праці.

Бакалавр менеджменту може обіймати первинні посади за фахом (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010) та реалізовувати загальні адміністративні функції управління.

Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичної дозволяє втілити знання концепцій та категорій з галузі менеджменту в практичну площину управління сучасними підприємствами, установами і організаціями та надає досвіду використання сучасних інформаційних систем і технологій та засобів комунікацій, які необхідні для здійснення управлінського процесу, розв’язання нестандартних управлінських проблем з ефективного управління ресурсами, планування і прогнозування, підвищення ефективності управління.

Інформація про конкурсну пропозицію

Освітня програма «Менеджмент бізнес-процесів»

 

Підготовка менеджерів за освітньою професійною програмою «Менеджмент бізнес-процесів» передбачає накопичення здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду впровадження інноваційних ідей заснованих на концепції управління бізнес-процесами організації, забезпечувати реалізацію бізнес-процесів і вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі щодо проведення причинно-наслідкового аналізу й оцінки результатів побудови процесу виробництва, постачання та реалізації продукції, формування бізнес-потоків, визначенні потреб у персоналі, устаткуванні, засобах вимірювання, інформації, матеріалах і інших ресурсах та шляхів їх задоволення, задля досягнення бажаного результату.

Бакалавр менеджменту може обіймати первинні посади за фахом (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010) та реалізовувати загальні адміністративні функції управління: управління функціональними підрозділами; самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління, посади у галузі операційного менеджменту, маркетингу, управління бізнес-процесами, кадровою службою.

Інформація про конкурсну пропозицію

 

Магістерський рівень вищої освіти

Спеціальність 073 «Менеджмент»

 

Освітня програма «Менеджмент організацій»

 

Програма забезпечує унікальний баланс теорії та практики, орієнтована на фахівців, які прагнуть розкрити свій творчий потенціал в сфері менеджменту, стратегічного аналізу, ухвалення нестандартних управлінських рішень, управління інвестиційними проєктами, бізнес-планування, розвитку інноваційних проєктів, стратегій управління людськими ресурсами.

Мета освітньої програми полягає в формуванні необхідних компетентностей у сфері організаційно-управлінської, виробничо-економічної, інформаційно-аналітичної діяльності організацій. Програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні ідентифікувати та розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей. Здійснюється підготовка фахівців із глибокими міждисциплінарними знаннями, практичними навичками, здатними ухвалювати управлінські рішення у всіх сферах економіки та бізнесу.

Особливістю програми є проходження імітаційної практики, що має експериментальний характер, та переддипломної практики в провідних установах та організаціях.

Передбачено поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду щодо вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, зокрема, відповідно до міжнародних стандартів, встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розроблення й реалізації відповідних стратегій та планів, здатності до саморозвитку.

Крім цього, здобувачі вищої освіти беруть участь у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах, виконання індивідуальних завдань, зокрема й контрольних робіт, рефератів, презентацій, завдань з імітаційної та переддипломної практик.

Застосовуються інноваційні технології електронного навчання. Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france и Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

Перспективи працевлаштування

Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт класифікатора професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.

Інформація про конкурсну пропозицію

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

 

Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей.

Особливістю програми є проходження імітаційної практики, що має експериментальний характер, та переддипломної практики в провідних установах та організаціях.

Освітня програма характеризується студентоцентрованим та компетентностно-орієнтованим навчанням. Викладання проводиться у вигляді лекційних, практичних занять із використанням спеціалізованого ПЗ, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, авторських тренінгів провідних фахівців з управління, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді та ухвалювати ефективні управлінські рішення. Застосовуються інноваційні технології електронного навчання. Передбачено наукову та самостійну роботу з можливістю консультацій з викладачем, e-leаrning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проєктна робота.

Перспективи працевлаштування

Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт класифікатора професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.

Інформація про конкурсну пропозицію

Освітня програма «Бізнес-менеджмент»

 

Мета освітньої програми полягає в формуванні необхідних компетентностей підприємця і проактивного менеджера нового типу, здатного створювати й розвивати бізнес в умовах динамічної і непередбачуваної мінливої ситуації.

Програма «Бізнес-менеджмент» спрямована на забезпечення формування та розвитку підприємницьких та управлінських компетенцій, необхідних для успішної роботи на менеджерських посадах сучасних організацій будь-якого рівня і для ефективного підприємництва.

Конкурентною перевагою освітньої програми є формування у здобувачів вищої освіти високого рівня професійних компетентностей, які необхідні для реалізації загальних функцій управління підприємствами, установами, організаціями (ухвалення оперативних рішень, функціональна й інформаційно-аналітична підготовка проєктів рішень, оперативне і стратегічне управління організаціями й окремими підрозділами, керівництво підлеглими).

Особливу увагу приділено зміні формату стратегічного управління й параметрів лідерства, розвитку метакомпетенцій креативного й системного мислення, емоційного інтелекту, ефективних комунікацій. Особливістю програми є проходження імітаційної практики, що має експериментальний характер, та переддипломної практики в провідних установах та організаціях.

Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у межах міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти й науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.

Перспективи працевлаштування

Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за класифікатором професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.


Інформація про конкурсну пропозицію
 


 

         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна